Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

 Mộng về: Trời mặt trời, mặt trăng, sao, mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm sét Mộng về: Trời mặt trời, mặt trăng, sao, mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm sét

Cửa trời mở, có quý nhân tiến dẫn ü Bóng trời sáng chiếu vào minh, trừ hết tật bệnh ü Trời đổ mưa mùa, tan hết trăm sự lo ü Trời sáng, đàn bà sinh quý tử Cửa trời đỏ, sẽ có sự phát đạt lớn

Xem thêm ...
 Mộng về: Thân thể, mặt, mắt, răng, tóc Mộng về: Thân thể, mặt, mắt, răng, tóc

Tự mình vận áo trắng, bị người ta mưu hại - Chải đầu, rửa mặt, trừ bỏ trăm lo - Mình lạy tôn trưởng, điềm đại cát xương - Nơi mình đổ mồ hôi, chủ về hung ác

Xem thêm ...
Mộng về: Vua, quan, Tiên, Phật đòi gọi Mộng về: Vua, quan, Tiên, Phật đòi gọi

Vua chúa đòi gọi, chẳng có sự sợ thì có sự mừng · Hậu phi đòi gọi, có yến ẩm hay là có tật bệnh · Thái tử đòi gọi, điềm cát lợi mừng lớn · Vua đòi cho ngồi, điềm tốt về phát tài · Thấy lão quân (Tiên) nói, có phúc phận thành tiên

Xem thêm ...
Mộng về: Cửa, cổng, giếng, bếp, cầu tiêu. Mộng về: Cửa, cổng, giếng, bếp, cầu tiêu.

Cửa tự nhiên mở, vợ có tư tình · Cửa cổng nẽ mở, chủ về đại cát · Cửa cổng vỡ nát, có sự hung tai · Cửa nhà mở lớn, có điều khẩu thật · Cung thành lấp lại, sự khẩu thật tới

Xem thêm ...
  Giường, màn, chăn chiếu, đệm, muôi, đũa, xanh, chậu và các đồ vật Giường, màn, chăn chiếu, đệm, muôi, đũa, xanh, chậu và các đồ vật

Đổi giường màn, chủ về dời quan · Mở căng giường màn, điềm đại phú quý · Giường màn mới yên, người xa sẽ về · Giường màn ra cửa, điềm vợ bị thác · Thay đổi giường màn, rời chỗ ở tốt

Xem thêm ...
Mộng về: Vợ chồng, sanh đẻ, giao hoan và anh em, trai gái. Mộng về: Vợ chồng, sanh đẻ, giao hoan và anh em, trai gái.

Đi cùng đàn bà, chủ về mất của · Mình ôm đàn bà, sẽ có sự mừng · Giao với đàn bà, điềm có ma quái · Ngồi cùng đàn bà, thuộc điềm đại cát · Đà bà ôm chồng, mừng phát tài lớn

Xem thêm ...
Mộng về: Buồn, vui, bệnh, chết, xướng ca, âm nhạc Mộng về: Buồn, vui, bệnh, chết, xướng ca, âm nhạc

Thấy người chết đứng, chủ về đại hung ü Người chết rồi nát đi, chủ về được của ü Người chết sống lại, sẽ có tin lạ ü Thấy người chết, hay là tự mình chết, đều là điềm lành ü Thấy con mình chết, ắt thêm sự mừng

Xem thêm ...
Mộng về: Bắt bớ, hình phạt, giam cầm Mộng về: Bắt bớ, hình phạt, giam cầm

Lao ngục đổ nát, điềm tốt xá tội · Ngồi trong lao ngục, ắt có ân xá · Vào ngục thọ tai, chủ về vinh quý · Chết tại trong ngục, việc quan tiêu tan · Khiến người vào ngục, điềm tốt phát tài

Xem thêm ...
Mộng về: Dơ dáy, tắm gội, lăng nhục. Mộng về: Dơ dáy, tắm gội, lăng nhục.

Phẩn tiểu dơ mình, chủ về được của · Đại tiện đầy đủ, chủ về giàu sang · Bị đau trong cầu tiêu, điềm được quan lộc · Ngã trong cầu tiêu, ra được là tốt, chẳng ra được là xấu · Nóc cầu tiêu chồng nóc, chủ về được của

Xem thêm ...
Mộng về: Rùa, rắn, tôm, cá, ba ba và sâu bọ Mộng về: Rùa, rắn, tôm, cá, ba ba và sâu bọ

Giăng lưới bắt cá, điềm đại cát lợi · Thấy người bắt cá, ăn uống đều lành · Đơm cá, ắn cá, chủ về tật nhỏ · Trong nước câu cá, điềm đại cát lợi · Trong rừng đi săn đánh lưới, làm việc không lành

Xem thêm ...
Khảo về nghĩa Mộng Khảo về nghĩa Mộng

1 Âm, dương thành mộng Sách Nội kinh của vua Hoàng đế nói rằng: "Âm thịnh thì mộng lội nước to sợ sệt, dương thịnh thì mộng lửa to cháy bùng

Xem thêm ...
Mộng lạ Mộng lạ

2 Mộng đầu mọc sừng Trịnh Giải đời Tống mộng mình tắm tại ao, trông cánh tay thấy sinh vảy trắng, trong bóng nước thấy đầu mình mọc sừng. Sau bèn đỗ Trạng nguyên

Xem thêm ...
Tham khảo mộng cũ Tham khảo mộng cũ

Người quận Võ lâm là Trương Diệu tự Lãng, làm chức Quân môn nhà Tề, do quân công khởi gia, nhậm chức Đạo viên, sau lại cải bổ võ chức, đánh hơn trăm trận, sức địch muôn người

Xem thêm ...
Mộng về: Đất, đá, núi non, cây cối Mộng về: Đất, đá, núi non, cây cối

Đất động, điềm tốt dời ngôi quan · Đất rách, chủ về tật bệnh đại hung · Sửa trị san phẳng ruộng đất, điềm đại cát xương · Đất chỗ cao, chỗ thấp, dưới phẳng, chủ về có bệnh

Xem thêm ...
Mộng về: mũ ,đai, quần áo, giày, bít tất Mộng về: mũ ,đai, quần áo, giày, bít tất

Mất mũ cân đi, chủ về mất chức § Người cho mình đồ phẩm phục, gia thăng quan chức § Lượm được mũ đai, lộc vị sẽ tới § Đàn bà đội mũ thắt đai, chủ về sinh con trai § Rửa hốt, nhuộm áo, sẽ được chức quan mới

Xem thêm ...
Mộng về: Dao, gươm, cờ, phan, chuông, trống Mộng về: Dao, gươm, cờ, phan, chuông, trống

Dàn gặp cờ lọng, điềm đại cát lợi v Cờ lọng che mình, chủ về phú quý v Cờ phan nghênh tiếp, điềm phú quý lớn v Cờ phan ra hết, chủ về tật bệnh v Tay cầm tinh tiết, chủ về có ân thưởng

Xem thêm ...
Mộng về: Cung điện, thành quách, cửa nhà, kho đụn Mộng về: Cung điện, thành quách, cửa nhà, kho đụn

Đi vào cung vua chúa, chủ về đại cát ü Bái yết trong trào đình, chủ về giàu sang ü Vào chủ vương hầu, điềm đại cát lợi ü Đi tới đạo cung thấy tiên, vận đại hanh thông ü Ngồi trong cung phủ, chủ về đại cát

Xem thêm ...
Mộng về: Vàng bạc, châu ngọc, vóc lụa Mộng về: Vàng bạc, châu ngọc, vóc lụa

Của báu vàng bạc, chủ về phú quý - Vàng bạc, châu ngọc, điềm đại cát lợi -bát mâm vàng bạc, có thai quý tử - Xanh chảo bằng đồng, có khẩu thiệt tới - Châu ngọc đầy bọc, chủ về đại hung

Xem thêm ...
Mộng về: Gương, lược, vòng, thoa, xuyến, nhẫn, phấn, sáp, kim, chỉ Mộng về: Gương, lược, vòng, thoa, xuyến, nhẫn, phấn, sáp, kim, chỉ

Thấy gương, sáng là tốt, tối là xấu · Lượm được gương, cưới được vợ đẹp · Đem gương soi mình, tin xa sẽ tới · Gương soi người khác, thê thiếp bị hung · Được gương người khác, điềm sinh con sang

Xem thêm ...
 Mộng về: Thuyền, xe, vật kiện, du hành Mộng về: Thuyền, xe, vật kiện, du hành

Thấy thuyền bay đi, điềm đại phú quý · Thuyền cạn tại bờ, bị ách thị phi · Cưỡi thuyền qua sông, điềm được quan chức · Trong thuyền có nước, điềm được phát tài · Cưỡi thuyền xem mặt trời, mặt trăng, điềm được quan chức

Xem thêm ...
Mộng về: Đường xá, cầu cống, chợ búa Mộng về: Đường xá, cầu cống, chợ búa

Thấy bốn đường thông, danh lợi toại ý · Giữa đường được của, vận mệnh hanh thông · Đường lội gai gốc, làm việc chẳng lành · Đường cái lỡ lún, chủ về mất của · Sửa sang cầu cống, muôn việc thái hoà

Xem thêm ...
 Mộng về: Ăn uống, rượu thịt, hoa quả Mộng về: Ăn uống, rượu thịt, hoa quả

Tiệc hội khách khứa, cửa nhà muốn phá · Tự mình uống rượu, có sự khóc lạ · Tới hội uống rượu, chủ về tật bệnh · Quý nhân cho yến, tật bệnh tới nơi · Uống rượu có quý nhân, chủ về đại cát

Xem thêm ...
 Mộng về: Phần mộ, quan quách Mộng về: Phần mộ, quan quách

Mộ mới, quan quách, chủ về trừ sự lo · Trên phần mộ có khí mây, chủ về hội hiệp · Cửa phần mộ mở, trăm sự tốt lành · Trên phần mộ sáng thì tốt, tối thì xấu · Trên mộ mọc cây là điềm tốt, nếu cây gãy thì xấu

Xem thêm ...
Mộng về: Văn thơ, nghiên bút, đồ binh, ấn tín Mộng về: Văn thơ, nghiên bút, đồ binh, ấn tín

Thấy các sắc kinh sách, điềm đại phú quý · Thấy giấy ngũ sắc, điềm đại phát tài · Nuốt giấy ngũ sắc, văn chương tiến bộ · Trên ghế có sách, lộc vị tới nơi · Làm văn, viết chữ, điềm đại cát lợi

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®