tư vấn bao la vạn sự

Xưng hô trong nghi lễ

Một số cách gọi thường dùng trong tang lễ

Cập nhật : 05/07/2014
Một số cách gọi thường dùng trong tang lễ
 Cách gọi theo tuổi người Mất :

 

v  Nếu người từ 01 đến 10 tuổi bị mất thì gọi là : Đào hoa

v  Nếu người từ 11 đến 20 tuổi bị mất thì gọi là : Thanh xuân

v  Nếu người từ 21 đến 30 tuổi bị mất thì gọi là : Xuân quang

v  Nếu người từ 31 đến 40 tuổi bị mất thì gọi là : Dương quang

v  Nếu người từ 41 đến 50 tuổi bị mất thì gọi là : Thu xương

v  Nếu người từ 51 đến 60 tuổi bị mất thì gọi là : Linh quang

v  Nếu người từ 61 đến 70 tuổi bị mất thì gọi là : Hà linh

v  Nếu người từ 71 đến 80 tuổi bị mất thì gọi là : Thọ kỳ

v  Nếu người từ 81 đến 90 tuổi bị mất thì gọi là : Mạo điệt

v  Nếu người từ 91 đến 100 tuổi bị mất thì gọi là : Kỳ di

 

Cách gọi trong tang lễ :

v  Ông sơ, bà sơ: Cao tổ phụ, cao tổ mẫu.

v  Chít: Huyền tôn.

v  Ông cố, bà cố: Tằng tỉ phụ, tằng tỉ mẫu.

v  Chắt: Tằng tôn.

v  Ông nội, bà nội: Nội tổ phụ, nội tổ mẫu.

v  Cháu nội: Nội tôn.

v  Ông nội, bà nội chết rồi thì xưng: Nội tổ khảo, nội tổ tỷ.

v  Cháu xưng là: Nội tôn.

v  Cháu nối dòng xưng là: Đích tôn: (cháu nội).

v  Ông ngoại, bà ngoại: Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu: (cũng gọi là ngoại công, ngoại bà).

v  Ông ngoại, bà ngoại chết rồi thì xưng: Ngoại tổ khảo, ngoại tổ tỷ.

v  Cháu ngoại: Ngoại tôn.

v  Ông nội vợ, bà nội vợ: Nhạc tổ phụ, nhạc tổ mẫu.

v  Ông nội vợ, bà nội vợ chết rồi thì xưng: Nhạc tổ khảo, nhạc tổ tỷ.

v  Cháu nội rể: Tôn nữ tế.

v  Cha mẹ chết rồi thì xưng: Hiển khảo, hiển tỷ.

v  Cha chết rồi thì con tự xưng là: Cô tử (con trai), cô nữ (con gái).

v  Mẹ chết rồi thì con tự xưng là: Ai tử (con trai), ai nữ (con gái).

v  Cha mẹ đều chết hết thì con tự xưng là: Cô ai tử, cô ai nữ.

v  Cha ruột: Thân phụ.

v  Cha ghẻ: Kế phụ.

v  Cha nuôi: Dưỡng phụ.

v  Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ.

v  Con trai lớn: Trưởng tử, trưởng nam.

v  Con gái lớn: Trưởng nữ.

v  Con kế: Thứ nam, thứ nữ.

v  Con út: Trai: Quý nam, vãn nam. Gái: Quý nữ, vãn nữ.

v  Mẹ ruột: Sinh mẫu, từ mẫu.

v  Mẹ ghẻ: Kế mẫu: Con của bà vợ nhỏ gọi vợ lớn của cha là Đích mẫu.

v  Mẹ nuôi: Dưỡng mẫu.

v  Mẹ có chồng khác: Giá mẫu.

v  Má nhỏ, tức vợ bé của cha: Thứ mẫu.

v  Mẹ bị cha từ bỏ: Xuất mẫu.

v  Bà vú: Nhũ mẫu.

v  Chú, bác vợ: Thúc nhạc, bá nhạc.

v  Cháu rể: Điệt nữ tế.

v  Chú, bác ruột: Thúc phụ, bá phụ.

v  Vợ của chú : Thiếm, Thẩm.

v  Cháu của chú và bác, tự xưng là nội điệt.

v  Cha chồng: Chương phụ.

v  Dâu lớn: Trưởng tức.

v  Dâu thứ: Thứ tức.

v  Dâu út: Quý tức.

v  Cha vợ (sống): Nhạc phụ, (chết): Ngoại khảo.

v  Mẹ vợ (sống): Nhạc mẫu, (chết): Ngoại tỷ.

v  Rể: Tế.

v  Chị, em gái của cha, ta gọi bằng cô: Thân cô.

v  Ta tự xưng là: Nội điệt.

v  Chồng của cô: Dượng: Cô trượng, tôn trượng.

v  Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng.

v  Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn gọi là: Câm.

v  Còn ta tự xưng là: Sanh tôn.

v  Cậu vợ: Cựu nhạc.

v  Cháu rể: Sanh tế.

v  Vợ: Chuyết kinh, vợ chết rồi: Tẩn.

v  Ta tự xưng: Lương phu, Kiểu châm.

v  Vợ bé: Thứ thê, trắc thất.

v  Vợ lớn: Chánh thất.

v  Vợ sau (vợ chết rồi cưới vợ khác): Kế thất.

v  Anh ruột: Bào huynh.

v  Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ.

v  Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội

v  Chị ruột: Bào tỷ.

v  Anh rể: Tỷ trượng.

v  Em rể: Muội trượng.

v  Anh rể: Tỷ phu.

v  Em rể: Muội trượng, còn gọi: Khâm đệ.

v  Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử.

v  Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức.

v  Chị chồng: Đại cô.

v  Em chồng: Tiểu cô.

v  Anh chồng: Phu huynh: Đại bá.

v  Em chồng: Phu đệ, Tiểu thúc.

v  Chị vợ: Đại di.

v  Em vợ (gái): Tiểu di tử, Thê muội.

v  Anh vợ: Thê huynh: Đại cựu: Ngoại huynh.

v  Em vợ (trai): Thê đệ, Tiểu cựu tử.

v  Con gái đã có chồng: Giá nữ.

v  Con gái chưa có chồng: Sương nữ.

v  Cha ghẻ, con tự xưng: Chấp tử.

v  Tớ trai: Nghĩa bộc.

v  Tớ gái: Nghĩa nô.

v  Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn con của trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích tôn thừa trọng.

v  Cha, mẹ chết chưa chôn: Cố phụ, cố mẫu.

v  Cha, mẹ chết đã chôn: Hiền khảo, hiển tỷ.

v  Mới chết: Tử.

v  Đã chôn: Vong.

v  Anh em chú bác ruột với cha mình: Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là: Đường tôn.

v  Anh em bạn với cha mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Mình là cháu, tự xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt.

v  Chú, bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ túc, tổ cô.

v  Mình là cháu thì tự xưng là: Vân tôn

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®