tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

SỚ CÚNG SAO 2 ( Tai tinh thoái độ )

Cập nhật : 05/07/2014
Phục nguyện : Nam Tào tăng toán , Bắc Đẩu thiêm linh , thọ số tỷ hà sa chi số , Phúc cơ đẳng Thiên Địa chi cơ , khấu can Thánh từ chứng minh . Cẩn sớ .
 SỚ CÚNG SAO 2

 ( Tai tinh thoái độ )

Phục dĩ .

Tai tinh thoái độ đẩu tú quang huy , nguyện diệt tội khiên kỳ tăng Phúc thọ .

Sớ vị .
Việt Nam Quốc ……………. Tỉnh …………..Quận …………..Xã ……….Thôn . Gia cư cung tựu vu ……………….. Phụng Phật Thánh hiến cúng nhương tinh giải hạn kỳ Phúc . Kim tín chủ ……………….. tức nhật phần hương , tâm thành khấu bái , cung can Thánh ân chứng giám .
Thiết niệm : Tín chủ tự trần bản mạng nguyên sinh ……… hành canh …………… tuế . Kim niên sở trị Thủy Đức Tinh Quân cập Thiên Tinh đại hạn .
Thượng chúc : Thiên Tinh Ngũ Đẩu Tinh Quân , cập Tam Tai Mộc Ách Đẳng Hạn Thần Quan , nhân sinh trung giới mạng thuộc Thượng Thiên , khủng ác diệu dĩ lâm thân , lự hung tinh xâm kỷ ,
Duy vô phiến thiện nải tập trinh tường , cẩn thủ kim nguyệt cát nhật , thượng khấu Phật ân hạ kỳ cảnh Phúc , kim tắc Đạo Tràng hiến cúng sớ văn hòa nam bái bạch .
Phục nguyện : Nam Tào tăng toán , Bắc Đẩu thiêm linh , thọ số tỷ hà sa chi số , Phúc cơ đẳng Thiên Địa chi cơ , khấu can Thánh từ chứng minh . Cẩn sớ .

Tuế thứ …………..niên …….nguyệt ………..nhật , thời .

Phụng vị đệ tử …………Khấu bái thượng sớ .

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®