tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

ĐIỆP CẦU SIÊU ( TƯ ĐỘ VÃNG SINH)

Cập nhật : 05/07/2014
Thiết niệm: Nhất linh bất muội, cửu phẩm hiện tiền, ngộ Bồ Đề nhi tự ý vãng sinh, y Bát Nhã nhi tuỳ duyên siêu độ.
 ĐIỆP CẦU SIÊU

( TƯ ĐỘ VÃNG SINH)
Tư độ vãng sinh vị điệp tiến sự.

Tư cứ: Việt Nam quốc... gia cư phụng phật tu hương phúng kinh....chi thần, kỳ siêu độ sự. Kim... cẩn dĩ kim ngân hương hoa trai soạn chi nghi, cung tiến vu:
Phụng vị...
Thiết niệm: Nhất linh bất muội, cửu phẩm hiện tiền, ngộ Bồ Đề nhi tự ý vãng sinh, y Bát Nhã nhi tuỳ duyên siêu độ. Tư lâm...chi thần, kiền trượng Lục Hoà chi niệm, phúng tụng Đại thừa pháp bảo kinh văn, gia trì Vãng sinh tịnh độ thần chú, tập thử lương nhân kỳ sinh Lạc Quốc. Kim tắc nghi diên hoàn mãn, pháp sự vân chung, tiến điệp tuyên dương, hương linh thâu chấp.
Duy nguyện: thừa tư thiên lợi, tảo hoạch sinh thiên, cửu phẩm diệu liên, Di Đà thọ ký. Tu chí Điệp giả.
Hữu điệp tiến . Hương linh minh trung thâu chấp. Cố Điệp

Tuế thứ...niên....nguyệt....nhật thời. 

Thỉnh tiến điệp.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®