tư vấn bao la vạn sự

Thầy Trần ngọc Kiệm hướng dẫn Cầu siêu, Sám hối đầy đủ.

Thầy Trần ngọc Kiệm hướng dẫn Cầu siêu, Sám hối đầy đủ.

Cập nhật : 30/09/2018
Chúng con sinh ra trong nơi trần thế ở cõi Sa-Bà. Công Cha Mẹ sinh dưỡng tày trời, ơn Đất Nước giữ gìn tựa bể. Sợ kiếp này Nhân tốt ít trồng, e kiếp khác duyên lành hạn chế. Vòng quanh cõi thế tội phúc khôn lường nay tại Phật đường nguyện cầu sám hối. Xiết bao lầm lỗi nguyện được sạch làu, tha thiết khẩn cầu hướng về đường thiện, dốc lòng phát nguyện 10 phương chư Phật chứng minh.
  


 Pháp Sư

Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia
Chuyên gia phong thuỷ
Tel : 0913290384
Homepage: baolavansu.com
Email: tranngockiem57@gmail.com

 Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996
Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997

Pháp sư Trần ngọc Kiệm : Sớ văn Lễ Cầu siêu. Dùng chung cho tất cả các khoa Lễ Sám hối, Cầu siêu, Cầu an..ở mọi nơi.
Mọi người thành kính đọc hết bài này trong khoa lễ thì các Chân Linh sẽ được thoát lìa biển khổ, thẳng tới Đài Sen đời đời sinh an dưỡng thảnh thơi, kiếp kiếp được hưởng lạc bang mát mẻ...Con Cháu được hưởng: Phú - Quý - Thọ -Khang - Ninh...
Hương lòng vằng vặc thắp lên, ngạt ngào thơm thấu khắp trên cõi trần, mười phương Phật chín phương Trời, gia du tịnh độ về nơi Pháp đàn, chúng con tội lỗi đã nhiều, cùng tai mắt mũi bao là nghiệp căn, nay chọn tháng tốt ngày lành, lập nên một tiệc tụng kinh pháp đàn, gia trì thuyền định Thánh Nhân, chí Nhân sám hối cho yên sửa lòng, mới làm sau trước cho xong, mỗi Người một Nghiệp thác chung thủa này. Na mô hương cúng dàng Bồ Tát.
Mười phương bậc Đại giác soi sáng cõi đường Mê, ba cõi đức Đại sư thả thuyền nơi biển khổ, Lễ cầu siêu độ dâng nén Tâm hương, cúi xin chứng giám.
Na mô a di đà Phật!
Như lai xuống thế! 
Cúi mong như lai xuống thế, dứt từ tục loại oan khiên Bồ tát cứu nhân phủi sạch trần ai khổ não. Muốn qua bờ giác chịu sức thuyền từ. Nay Phật tử chúng con vâng lời Phật dạy dâng lễ cúng dàng nguyện cầu cho các Chân linh được siêu độ. 
Kim cứ: Địa chỉ?( Việt nam quốc, Nam Định Thành phố.)...
Viên hữu: Đọc tên tuổi cả nhà? ( Pháp sư Trần ngọc Kiệm cùng Trưởng & Phó đoàn & toàn thể thành viên Hội du lịch tâm linh Nam Định, đồng gia quyến đẳng)...
Chúng con sinh ra trong nơi trần thế ở cõi Sa-Bà. Công Cha Mẹ sinh dưỡng tày trời, ơn Đất Nước giữ gìn tựa bể. Sợ kiếp này Nhân tốt ít trồng, e kiếp khác duyên lành hạn chế. Vòng quanh cõi thế tội phúc khôn lường nay tại Phật đường nguyện cầu sám hối. Xiết bao lầm lỗi nguyện được sạch làu, tha thiết khẩn cầu hướng về đường thiện, dốc lòng phát nguyện 10 phương chư Phật chứng minh.
Chúng con tự thấy, sinh nơi trần thế trong thuở bình sinh Tuệ cạn, chướng sâu, nghiệp dày, phúc mỏng, sai lầm đã lắm, ân oán cũng nhiều,nay lễ cầu siêu, nguyện cầu sám hối...
Nay các Chân linh chư vị ( đọc đích danh tên tuổi guý kỵ ngày sinh ngày mất và nơi an táng của Chân linh ) sớm lìa cảnh giới, Trời lửa đã qua, hung tinh ác sát cũng lìa, bão táp tàn băng đã dứt...Nhưng vẫn sợ rằng 3 độc 7 tình kiếp trước vẫn còn ghi, 6 chướng 5 căn đa đoan kiếp này vẫn chép. Tội lỗi khó tránh khỏi nơi truyền hạ, hình phạt khó trốn tránh diêm phù...
Kính dâng huệ đức hồng từ nhủ lòng từ bi đạo cả cứu vớt chúng sinh độ siêu cho phàm tục. Nay gặp tiết ( đọc thời gian khi Lễ) Thu Thiên sửa bày trai lễ tuân lệnh Đạo Tràng làm phúc bố thí Sớ tấu đài sen:
- Kính lễ vô lượng thường trụ tam bảo khắp 10 phương.
- Kính lễ Đức Phật Thích Ca mâu ni giáo chủ cõi Sa-bà.
- Kính lễ Đức Phật A di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương tây.
- Kính lễ Đức đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát.
- Kính lễ Đức Minh Vương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát.
- Kính lễ Đức Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.
- Kính lễ Tây Thiên Đông Đổ Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư.
- Kính lễ hộ pháp Thiên Thần Chư Thiên Bồ Tát.
- Kính lễ Đức Mục Kiện Vương Bồ Tát.
Đức Thích Ca rủ tay báu để dắt dìu, Đức Đại Sư soi ánh sáng vàng để tiếp dẫn. Khiến cho tất cả các Chân linh anh hùng liệt sỹ và các vong linh bị mất trong chiến tranh , ( nếu lễ ở nhà thì đọc: các Chân linh Chính tiến và phụ tiến phả cập Gia Tiên Nội Ngoại cùng các Bà Cô, Ông Mãnh của Gia đình chúng con ) đều được thoát lìa biển khổ thẳng tới đài sen, đời đời sinh an dưỡng thảnh thơi,kiếp kiếp lại được hưởng lạc mang mát mẻ...Lại nguyện cho sám chủ chúng con thân mạnh an khang, tâm hồn cởi mở, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu trừ, 4 mùa không hạn ách lọ nghĩ 8 tiết lại được hưởng vinh hoa phúc thọ...
Lòng thành khẩn thiết sớ văn kính dâng sám chủ thành tâm kính cẩn!
Kim niên thái tuế ( đọc ngày tháng năm...) Mậu Tuất niên canh Mạnh thu Thất nguyệt Thập ngũ nhật Mùi thời thần đệ tử Pháp sư: Trần Ngọc Kiệm phụng hành hoà nam Thượng Sớ!
Na mô a di đà Phật!
Sau đó đọc Chú Đại Bi và Kinh Bát Nhã.

Mạnh Xuân Mậu Dần.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®