Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Dụng thần thứ tự Dụng thần thứ tự

Dụng thần tất khán nguyên thần, Tam hợp hội cuộc dụng thần gặp tắc kiết,dụng lâm lộc mã, tối lương hào động vị thỉ dã,

Xem thêm ...
Lục thần phú Lục thần phú

Tử động Sinh tài bất nghi phụ hại Huynh động khắc tài, tử động năng giải Tài động Sinh quỷ, thiết kỵ huynh diêu Tử động khắc quỷ, tài động năng tiêu

Xem thêm ...
Phú huỳnh kim Phú huỳnh kim

Động tịnh âm dương phản phúc thiên biến, thái quá giả tổn chi tư thành; Bất cập giả ích chi tắc lợi, Sinh phò cũng hợp thời vũ tư miêu, Khắc Hại Hình Xung thu sương sát thảo

Xem thêm ...
Phép đoán quẻ Phép đoán quẻ

Sao biết nhà người ốc vũ bại, Phụ thập Bạch hổ hưu tù ngoại Sao biết nhà người mộ hữu phong Bạch hổ không vong tốn kỵ công Sao biết nhà người mộ hữu thuỷ

Xem thêm ...
Nguyên,kỵ,cừu thần Nguyên,kỵ,cừu thần

Phàm chiếm quái yếu tri, nguyên thần tiên kháo dụng thần, hà hào Sinh dụng thần chi hào, tức thị nguyên thần giả, như dung thần

Xem thêm ...
Xem dụng thần Xem dụng thần

Phẩm chiếm quẻ yếu tri kỵ thần, xem tiên khán dụng thần, khắc dụng thần chi hào, tức thị kỵ thần giả, như kỵ thần động lai khắc dụng,

Xem thêm ...
Xem hôn nhân Xem hôn nhân

Thế hào Sinh ứng giao loan nam nhân cầu nữ muôn phần yêu đương Ứng mà Sinh thế ghẹ đường nữ nhân ắt có cầu nam đây mà Hàm trì hào ấy gian tà

Xem thêm ...
Xem hào động Xem hào động

Phàm chiếm quẻ, phải suy xét xem hào động Động biến quái xung khắc, chiếm việc gì phải lấy hào đó mà dụng thần; trước phải xem hào nguyên thần, kỵ thần, cừu thần

Xem thêm ...
Thanh long,thiên hỷ Thanh long,thiên hỷ

Thanh long thiên hỉ trì thế chủ hữu hỉ, hổ quỉ, chủ hiếu phục, Xà tước lâm huynh, lâm quỉ động khắc thế phòng khẩu thiệt tai ương

Xem thêm ...
Chiêm bệnh như tự kỷ Chiêm bệnh như tự kỷ

Chiếm bệnh như tự kỷ, chiếm bệnh nhược đắc thế hào vượng tướng, hoặc nhật nguyệt động hào Sinh hợp thế,

Xem thêm ...
Xem về cửu bệnh Xem về cửu bệnh

Cửu bệnh già, quái ngộ quan quỉ trì thế hoặc nhật nguyệt động hào khắc, hoặc trực tuần không nguyệt phá thế động hoá không hoá phá

Xem thêm ...
Xem bệnh nặng chết người Xem bệnh nặng chết người

Bài chiếm tử bệnh, dĩ tử tôn hào dụng thần; thoảng ngộ tử tôn hào vượng tướng, hoặc nhật nguyệt lâm chi, cập nhật nguyệt động hào Sinh hợp

Xem thêm ...
Xem tượng quẻ đoán bệnh Xem tượng quẻ đoán bệnh

Chiếm bệnh bất khán dụng thần thân mạng, là chẳng xem làm chi, khán quái tượng giả, địa hoả minh di phong địa quan sơn hoả bí

Xem thêm ...
Xem bệnh tri yếu dụng thần Xem bệnh tri yếu dụng thần

Chiếm bệnh tri yếu dụng thần, di quái biến lục xung giả, quái ngộ lục xung, bất khán dụng thần nhi đoán Sinh tự, vãn cửu bệnh quai phùng lục xung,

Xem thêm ...
Dụng thần trực tuần không Dụng thần trực tuần không

Dụng thần trực tuần không cập hoá không giả, nhược vào nhật nguyệt động hào xung khắc, xung không thiệt chi nhật khả dủ (là trong ngày đó được khỏi)

Xem thêm ...
Xem dụng thần khi nào ứng Xem dụng thần khi nào ứng

Như dụng hầu xuất thấu chi nhật ứng sự kiết hung dụng sao tịnh hầu xung tịnh chi nhật ứng chi, như dụng tuần không an tịnh, hầu xuất tuần phùng xung chi nhật ứng chi

Xem thêm ...
Thí dụ đại hào dụng thần Thí dụ đại hào dụng thần

Kỵ thần bị nguyệt kiên xung Khắc là một, bị nhật thần khắc là hai, kỵ thần hoá Không là ba, hoá Thôi là bốn, hoá Mộ là năm, hoá Tuyệt là sáu, hoá Xung là bảy

Xem thêm ...
Xem bệnh do động tà,ma,quỷ,thần.... Xem bệnh do động tà,ma,quỷ,thần....

Quẻ động: sơ động thổ thần Nhì động táo quân Tam vi yểu tử, nam thương Tứ vi thổ chủ về đường kiên pha Ngọ động phật tự nội gia Lục động vậy mà khử mã vong ông

Xem thêm ...
Xem thuốc chữa bệnh Xem thuốc chữa bệnh

Phàm chiếm y dược là thuốc, dĩ tử tôn hào dược, dĩ ứng hào y Sinh, như tử tôn hào thọ thương, hoặc mộ tuyệt hoặc quan hào Sinh vượng thị dược bất đối chứng tất bất năng khứ bệnh

Xem thêm ...
Tìm của mất,biết kẻ gian Tìm của mất,biết kẻ gian

Quỉ Dương ấy rày con trai Quỉ Âm con gái chẳng sai quẻ nầy Quỉ Mộc người cao gầy gầy Quỉ Thổ người nầy béo thấp có ngang Quỉ Hoả tóc đỏ râu vàng Rỗ hoa lộ mắt, lớn đầu không sai

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®