tư vấn bao la vạn sự

FengShui Master Tran Ngoc Kiem/ Phong Thuỷ Sư Trần Ngọc Kiệm/ 風水師陳玉儉

National treasure of Tran dynasty - Tortoise God - Amethyst crystal point

Cập nhật : 23/11/2017
Thầy Kiệm hướng dẫn Tạ & Trấn Trạch nhà ở, Cửa hàng, Cơ quan, Nhà thờ, Lăng mộ để kết phát
  

 Pháp Sư 
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia
Chuyên gia phong thuỷ
Tel : 0913290384
Homepage: baolavansu.com
Email: baolavansu@ymail.com
tranngockiem57@gmail.com
Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996 
Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997

法師陳玉儉 Thủ tục chuẩn bị nước thiêng tạ Đất và công trình :

Lấy 100 lít nước ngã 3 sông (tam giang thủy):

Sông Bạch hạc ( Phú thọ ] hoặc ngã 3 sông Tuần vường Nam định.

Đun Sôi với:

Lá cây Bồ đề (tại bồ đề đạo tràng ).

Lá hoặc hoa cây Sa La Song Thụ Vô ưu (Ấn độ).

Lá hoặc hoa cây Đa Lan .

Quả của cây Hoa Đại chốn linh thiêng .

Gỗ cây Vang.

Ngũ vị hương.

Trầm hương.

Hoa sen.

3 thứ quan trọng nhất là : Bồ đề và Sa la Ấn độ + Quả Đại. 

Đun lẫn với nhau rồi dội xuống khu đất .

 

Lấy 5 loại đất của ngã 3 (Ngũ hoàng Thổ) :

1-Ngã 3 thành cổ nhà Mạc (Tuyên Quang) hoặc Hoàng thành Hà

Nội,Thành nam Nam Định. 

2- Ngã 3 sông Bạch Hạc (Việt Trì) hoặc ngã 3 sông Đuống & sông Hồng

Hà nội, ngã 3 Tuần Vường (Đền ngã 3 sông tam phủ Linh Từ) Nam Định.

3- Ngã 3 Đền Hùng (Việt Trì) hoặc Đền 'Trần Nam Định.

4- Ngã 3 Phú Tây Hồ Hà Nội hoặc Phủ Giày Nam Định.

5- Ngã 3 Chợ Đồng xuân (Hà Nội) Hơặc chợ Rồng Nam Định.

Mang về luyện thành Thần Quy (Rùa thần).

Mua 1 gói Yểm tậm Tượng (Vàng Bạc, Mã não, Ngọc trai, San hô)

Yểm vào CỤ Rùa

Nhờ thầy Pháp Sư Khai Quang điểm Nhãn ( lục thức khai thông )

Có điều kiện thì lấy thêm đất Tứ linh:

Lumbini Nơi Phật giáng sinh

Bodgaya Nơi Đức Phật thành đạo

Sarnth Nơi Phật chuyển pháp luân

Kushinaga Nơi Phật nhập niết bàn 

Luyện 5 cụ Thần Quy đặt 4 góc khu đất và ở giữa khu đất .

Dùng 07 loại Thạch anh 07 màu đã trì chú .

Lấy 5 loại Đỗ (hạt đậu) năm màu:

Trắng đỏ, đen, vàng , xanh. Mỗi loại 1 nhúm nhỏ, trộn với đất phù sa của ngã 3 sông gieo lên lưng Thần Quy.

Feng shui Master Tran Ngoc Kiem 
 
Invited to join Researching Human Hidden Potential Capabilities Committee (since 11/1996) and Center for Investigation Human Potential Capabilities (since 3/1997).  

National treasure of Tran dynasty - Tortoise God - Amethyst crystal point

Secure land - remove conflicting factors and bring wealth, reputation, longevity, healthiness and peacefulness.

From years ago, ancient Vietnamese knew to apply the essence of heaven and earth to secure their land, eliminate conflictions and boost prosperity. These items are sacred, highly effective, full of secret power but very close to us and simple to use. Among them we can name 3 special objects:


 

1 - National treasure of Tran Dynasty - a sacred ancient stamp recently discovered in Nam Dinh city in 2009.

2 - Tortoise God molded from earth taken from 5 sacred places (5 crossroads and conflux which are also the meeting points of heaven and earth, economy, politic, culture, military, etc.

3 - Amethyst crystal point or yellow quartz point are full of natural energy which is not only good for the householder but also work in terms of:

- Eliminate evil energy, miasma, etc

- Secure the grave and brings in good energy for altar and places or worship

- Solutions for improving bad land positions and directions, fixing fengshui mistakes

- Boost family happiness, healthiness, and luck.

Prepare spiritual water to sanitize before constructing work begins

- 100l of water at the conflux of Bạch hạc river (Phú Thọ Province) or Tuần Vường river (Nam Định Province)

Boil the water with:

- Bodhi leaves

- Leaves or flowers of sala trees (also known as Shorea Robusta), leaves or flowers of Đa Lan trees

- The fruit of Plumeria rubra trees at sacred places

- Pieces of wood from Vang tree

- Five spice powder

- Frankincense

- Lotus

Pour this water down at the area where construction is about to take place.

Take the earth from 5 sacred crossroads and conflux to mold the Tortoise God

1 - The junction of ancient cities such as Mạc dynasty (Tuyên Quang province), Hoàng Thành (Hà Nội) or Nam Định province

2 - The conflux of Bạch Hạc river (Phú Thọ province), or Đuống river and Red River (Hà Nội), or Tuần Vường (Nam định province)

3 - The crossroad at Hùng Temple or Trần Temple (Nam Định province)

4 - The crossroad at West Lake Temple (Hà Nội) or Giày Temple (Nam Định)

5 - The crossroad at Đồng Xuân Market (Hà Nội) or Dragon Market (Nam Định)

Buy 1 pack of jewels which is often used enchant the heart of statues (silver, gold, pearl, coral and agate) and put it into Tortoise God

Ask a Master to "open sight" for Tortoise God

If possible, take the earth from 4 sacred places:

Lumbini where the Buddha was born

Bodgaya where the Buddha was enlightend

Sarnth where the Buddha turned the wheels

Kushinage where the Buddha entered nirvana

Places 5 Tortoise Gods at 4 corners of the land and in the middle of it.

Mix 5 types of beans into 1 a ziplock bag with alluvial soil at the conflux.

Put the mixture on the back of Tortoise God with 7 kinds of quartz which have been enchanted.
   
Nam Định Mạnh Thu Ất h
ợi.

Thầy Kiệm

 

法師陳玉儉 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®