tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.3

Lưu hạn

Cập nhật : 05/07/2014
Tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì ghi năm sinh ở cung THÌN Thân, Tí, Thìn thì ghi năm sinh đó ở nơi cung TUẤT Tỵ, Dậu, Sửu thì ghi năm sinh đó ở nơi cung MÙI Hợi, Mão, Mùi thì ghi năm sinh đó ở nơi cung SỬU

 LƯU ĐẠI HẠN:

  Tuỳ theo cục mà viết số, cứ theo 10 năm một hạn:

Thủy nhị cục thì bắt đầu viết ngay cung Mệnh là 2 tiếp 12, 22 v.v… Mộc tam cục thì bắt đầu khởi là 3, tiếp 13, 23, 33, 43, 53 v.v…

Kim tứ cục thì bắt đầu khởi là 4 tiếp 14, 24, 34, v.v… Thổ ngũ cục thì bắt đầu viết là 5 tiếp 15, 25, 35, v. v… Hỏa lục cục thì bắt đầu viết là 6 tiếp 16, 26, 36 v.v…

Cước: Người Dương Nam, Âm Nữ thì ghi Đại hạn theo chiều thuận,

Người Âm Nam, Dương Nữ thì ghi Đại hạn phải theo chiều nghịch.

 

     TIỂU HẠN:

 

  Viết ở vòng bên trong, theo mỗi cung (gọi đó là Thiên bàn); Đàn ông thì an theo chiềuthuận. Đàn bà thì phải an theo chiều nghịch.

Tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì ghi năm sinh ở cung THÌN Thân, Tí, Thìn thì ghi năm sinh đó ở nơi cung TUẤT Tỵ, Dậu, Sửu thì ghi năm sinh đó ở nơi cung MÙI Hợi, Mão, Mùi thì ghi năm sinh đó ở nơi cung SỬU

 

ĐỒNG HẠN:

 

Để xem sự tốt xấu từ 1 tuổi đến 12 tuổi:

 

1  tuổi ở Mệnh                      2  tuổi ở cung Tài

3  tuổi ở cung Giải                4  tuổi ở cung Phối

5  tuổi ở cung Phúc              6  tuổi ở cung Quan

7  tuổi ở cung Nô                  8  tuổi ở cung Thiên

9  tuổi ở cung Tử                  10 tuổi ở cung Bào

11 tuổi ở cung Phụ               12 tuổi ở cung Điền.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®