tư vấn bao la vạn sự

Lục nhâm Đại Độn (Tẩu mã)

Cách xin quẻ

Cập nhật : 05/07/2014
Tháng 1 và 7 khởi từ cung Cấn Tháng 2 và 8 khởi từ cung Tốn Tháng 3 và 9 khởi từ cung Ly Tháng 4 và 10 khởi từ cung Khôn

Cách xem quẻ:

Tháng 1 và 7 khởi từ cung Cấn

Tháng 2 và 8 khởi từ  cung Tốn

Tháng 3 và 9 khởi từ  cung Ly

Tháng 4 và 10 khởi từ cung Khôn

Tháng 5 và 11 khởi từ cung Đoài

Tháng 6 và 12 khởi từ cung Khảm

1.      Đại an ở cung Cấn thuôc Thổ

2.      Lưu liên ở cung Tốn thuộc Mộc

3.      Tốc hỷ ở cung Ly thuộc Hoả

4.      Xích khẩu ở cung Khôn thuộc Thổ

5.      Tiểu cát ở cung Đoài thuộc Kim

6.      Không vong ở cung Khảm thuộc Thủy

Thuận khởi, liên tiết, từ nguyệt lệnh là ngày 01, từ nhật thần là giờ tý, dừng lại ở cung nào là được quẻ tương ứng.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®