tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Quẻ: Đại cát lâm Tý

Cập nhật : 05/07/2014
Thơ đoán: Quý Bố xưa kia khi hoạn nạn, Tìm thầy Qủy Cốc độn cho hay Rằng: nay khốn khó thân lao lý, Thừa tướng mai sau hẳn có ngày
Quẻ: Đại cát lâm Tý

Trong Thủy Khảm, ngoài Kim Đoài, trong sinh ngoài tốt. Quẻ Chu dịch: Trạch thủy Khổn, Khổn nghĩa là nguy khốn.

-Tượng quẻ: Hà trung vô thủy ( trong sông không có nước )

-Ý đoán: Sông không có nước thì không chở được thuyền, cho nên thuyền mắc nạn. Cầu cạnh mọi việc khó khăn lúc đầu, sau rất tốt, thai sinh con gái, quan tụng đắc lý, mất của người con trai ở phương Bắc đến lấy, rồi mang sang phương Đông Bắc, chủ và khách giao tiếp 1 lòng tin cậy nhau, cầu quan trước bị trở ngại khó khăn, sau được quyền cao chức trọng, hành nhân cách trở không về, hôn nhân giá thú trước ngang quải sau mới thành, cầu tài trước trắc trở, sau có tài, Bệnh hoạn đàn ông bị nặng, đàn bà bị nhẹ .

Thơ đoán:

Quý Bố xưa kia khi hoạn nạn,
Tìm thầy Qủy Cốc độn cho hay
Rằng: nay khốn khó thân lao lý,
Thừa tướng mai sau hẳn có ngày

Diễn ca:

Đại Cát lâm Tý kể xong,
Quẻ Trạch thủy Khổn, Thủy trong Kim ngoài,
Khổn là nguy khổn không sai
Trước thì trắc trở, sau thời thành công.
Khi xưa Hán Sở tranh hùng,
Hán Vương lâm Khổn, Đinh công dung tình.
Đến khi thiên hạ thái bình,
Đinh công phải tội, gia hình không tha
Hôn nhân lời trước sai ngoa,
Đến sau lại được duyên hòa đẹp đôi
Quan tụng đắc lý vẹn 10,
Giao tế chủ khách 2 người cậy tin.
Cầu tài muộn mới có tiền,
Hành nhân ngang trở cho nên lỡ đường.
Mất của trai ở Bắc phương,
Đem sang Đông Bắc tỏ tường ta theo,
Mưu cầu trước chịu túng nghèo,
Thời sau mới được mọi chiều hiển vinh,
Thai sản con gái trời sinh,
Bệnh trai thì nặng, gái bình phục mau.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®