tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xemvề hình Lục phủ, Tam tài và Tam đình

Cập nhật : 05/07/2014
Tam tài (3 tài) - Trán là Thiên (trời), nên rộng mà tròn, gọi rằng có trời thì sang. o Mũi là Nhân (Người), nên ngay mà bằng, gọi rằng có người thì thọ (sống lâu).

 

Xemvề hình Lục phủ, Tam tài và Tam đình

Ø     Lục phủ (6 phủ):

§        Thiên đình và Nhật giác

§         Nguyệt giác là Thiên phủ. Thiên phủ chẳng thành, chủ về khi bé vận rủi.

o       Lưỡng quyền (hai gò má) là Nhân phủ. Nhân phủ chẳng thành, chủ về khoảng giữa vận bĩ;

o       Địa giác và hai Biên Tai (hai rìa má) là Địa phủ. Địa phủ chẳng thành, chủ về tuổi già nghèo khốn.

o       Mỗi phủ chủ 10 năm, 1 phủ chẳng thành, thì chủ về 10 năm hung Tai, 1 phủ thành thì chủ về 10 năm phú thịnh.

Ø     Tam tài (3 tài) - Trán là Thiên (trời), nên rộng mà tròn, gọi rằng có trời thì sang.

o       Mũi là Nhân (Người), nên ngay mà bằng, gọi rằng có người thì thọ (sống lâu).

o       Cằm là Địa (đất) nên vuông mà rộng, gọi rằng có đất thì giàu.

Ø     Tam đình (3 đình) - Từ chân tóc tới Ấn đường là Thượng đình (đình trên), Thượng đình dài khi bé giàu.

o       Từ Sơn căn tới Chuẩn đầu là Trung đình (đình giữa)

o       Trung đình dài thì khoảng giữa phúc lộc thịnh.

Ø     Từ Nhân trung tới Địa các là Hạ đình (đình dưới), Hạ đình dài thì tuổi già tốt lành.

o       Ba đình quân bình (đều) thì một đời y lộc không thiếu, ba đình chẳng quân bình thì là tướng nghèo hèn.

 

1- Thiên Thượng đình

 2- Thiên thương Thượng phủ

 3- Thiên thương Thượng phủ

 4- Nhân trung đình

 5- Xương gò má Trung phủ

 6- Xương gò má Trung phủ

 7- Xương hàm Hạ phủ

 8- Xương hàm Hạ phủ

 9- Địa Hạ đình.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®