tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem tướng ăn uống

Cập nhật : 05/07/2014
Miệng nhỏ, Môi đen và úp lệch, ăn mặc ắt thiếu. Ø Người sang ăn uống dễ dung thọ (nhẹ nhàng) mà nhai nuốt không ra tiếng, gọi là ăn như rồng như cọp vậy. Ø Kẻ hèn ăn uống nhiều phiếm dật (làm nhàm), mà gậm nhấm thường có âm, gọi là ăn như chó như lợn vậy.

Xem tướng ăn uống

          Ăn uống nhờ ở Thuỷ tinh (Miệng).

Ø     Thuỷ tinh là Lộc đường, làm chủ ăn uống đó.

Ø      Miệng rộng, Môi hồng và nhuận trạch, ăn lộc ắt phong.

Ø      Miệng nhỏ, Môi đen và úp lệch, ăn mặc ắt thiếu.

Ø     Người sang ăn uống dễ dung thọ (nhẹ nhàng) mà nhai nuốt không ra tiếng, gọi là ăn như rồng như cọp vậy.

Ø      Kẻ hèn ăn uống nhiều phiếm dật (làm nhàm), mà gậm nhấm thường có âm, gọi là ăn như chó như lợn vậy.

Ø     Ăn uống lắt nhắt như con chuột là tướng chết non và bần hàn, ăn uống nhỏ nhẻ như chim xẻ là tướng chết đói và cùng  khổ.

Ø     Sức mạnh ăn gồm, suốt đời, mà Địa các chầu xuống bụng, lại có nơi uỷ thác là tướng người đại phúc.

Ø      Sức mạnh ăn gồm suất người mà Địa các chẳng chầu xuống bụng, lại không nơi uỷ thác là tướng kẻ ăn mày.

Ø      Hễ ăn ắt bị bệnh là bởi Miệng nhỏ Môi mổng.

Ø     Hễ ăn vào là không yên, là vì Răng trắng, Môi hồng.

Ø      Người ăn hay nghẹn, là vì Râu làm khốn Miệng, vì tỳ vị hàn.

Ø      Người bị chết đói là vì Miệng phản với dạ, lại gặp lằn phá (lằn mép vào Miệng hay là ngoài Miệng nhiều lằn là tướng chết đói).

Ø      Người có khí trắng vào Miệng là tướng chết về thuốc độc.

Ø     Người có khí đen xâm Miệng là tướng tuyệt thực mà chết.

Ø      Ăn uống nhồm nhoàm, nuốt chửng, húp soạt, gậm xương, cắn gân, đều là tướng ăn uống của kẻ hèn hạ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®