tư vấn bao la vạn sự

Trang thông tin Liệt Sĩ

Một số thông tin liệt sĩ tại Tây Ninh

Cập nhật : 05/07/2014
Danh sách liệt sĩ quê ở Hà Nam & Nam Định an nghỉ tại nghĩa trang Dương minh Châu

Danh S¸ch LiÖt sü huyÖn H¶i HËu

 

 

 

Sè TT

Hä vµ Tªn

N¨m Sinh

Quª qu¸n

Chøc vô

§¬n vÞ

N¨m hy sinh

1.      

NguyÔn V¨n Thuyªn

 

H¶i HËu

Binh NhÊt

 

03 - 10 - 1973

2.      

§Æng Ngäc ThÞnh

1954

H¶i HËu

Th­îng sü

 

30 - 05 - 1970

3.      

TrÇn Xu©n T¶o

1957

H¶i HËu

H¹ sü

C8-D2-E48

24 - 07 - 1978

4.      

NguyÔn §øc NhuËn

1953

H¶i HËu

Th­îng sü

 

 

5.      

Vò §×nh T­¬ng

 

H¶i HËu

Trung sü

 

23 - 06 - 1968

6.      

TrÇn Hïng S¬n

1944

H¶i HËu

 

 

10 - 11 -1975

7.      

NguyÔn V¨n ChiÕn

1945

H¶i HËu

Trung sü

 

05 - 04 - 1968

8.      

Hoµng Ngäc MÉn

 

H¶i HËu

Binh NhÊt

 

21 - 03 - 1967

9.      

L¹i Ngäc ChÊn

1942

H¶i HËu

ChuÈn uý

 

28 - 01 - 1964

10. 

Chu V¨n Chiªu

1949

H¶i HËu

ThiÕu uý

C8 - D50 - V104

23 - 05 - 1969

11. 

NguyÔn ChÝ Hång

1944

H¶i HËu

 

D9 - §200

10 - 08 - 1973

12. 

NguyÔn ThÕ Hång

 

H¶i HËu

 

D9 - §200 - V104

01 - 08 - 1973

13. 

Ph¹m V¨n H¶i

 

H¶i HËu

Binh NhÊt

 

26 - 09 - 1971

14. 

§µo Thanh Th­¬ng

1949

H¶i HËu

Th­îng sü

( 11/62 )

10 - 05 - 1973

15. 

Thu V¨n Thiªn

 

H¶i HËu

H¹ sü

( 11/147 )

23 - 05 - 1969

16. 

Hoµng Quang Th«ng

 

H¶i HËu

Binh NhÊt

 

03 - 03 - 1969

17. 

NguyÔn §×nh Chóc

1954

H¶i HËu

A Phã

C6 - D8    ( 10/63 )

11 - 03 - 1975

18. 

NguyÔn ThÕ TruyÒn

1946

H¶i HËu

 

Binh 1

02 - 03 - 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh S¸ch LiÖt sü huyÖn vô b¶n

 

 

Sè TT

Hä vµ Tªn

N¨m Sinh

Quª qu¸n

Chøc vô

§¬n vÞ

N¨m hy sinh

1.      

§ç V¨n Long

 

Vô B¶n

Binh NhÊt

 

19 - 10 - 1970

2.      

Vò C«ng Sü

1948

Vô B¶n

 

C1 - D4

     - 01 - 1969

3.      

Ph¹m V¨n Trô

1939

Vô B¶n

 

        D25

     - 05 - 1979

4.      

Lª C«ng B×nh

1951

Vô B¶n

Binh NhÊt

 

05 - 03 - 1972

5.      

TrÇn Xu©n Èn

1948

Vô B¶n

Binh NhÊt

 

08 - 07 - 1968

6.      

Lª C«ng §inh

1951

Vô B¶n

 

Binh 1 §2009B

08 - 03 - 1972

7.      

Ph¹m V¨n VÉn

1945

Vô B¶n

H¹ sü

 

02 - 03 - 1974

8.      

TrÇn ThÞ Liªn

1949

Vô B¶n

Trung sü

 

28 - 06 - 1969

 

 

 

Danh S¸ch LiÖt sü huyÖn ý yªn

 

 

Sè TT

Hä vµ Tªn

N¨m Sinh

Quª qu¸n

Chøc vô

§¬n vÞ

N¨m hy sinh

1.      

Th¹ch H­¬ng §èng

1934

ý Yªn

Binh NhÊt

 

12 - 10 - 1968

2.      

NguyÔn Xu©n T×nh

1930

ý Yªn

H¹ sü

C9 - D50 - V104

20 - 05 - 1969

3.      

Ph¹m Kh¸nh Toµn

1940

ý Yªn

Th­îng sü

 

05 - 08 - 1970

4.      

NguyÔn V¨n H­ëng

1948

ý Yªn

Th­îng sü

 

24 - 04 - 1975

5.      

Ph¹m Gia ViÓn

1946

ý Yªn

 

 

18 - 02 - 1968

6.      

Bïi V¨n NghiÓn

1949

ý Yªn

 

Binh 1 §2253

30 - 03 - 1971

7.      

Ph¹m Lª N¨m

1948

ý Yªn

Binh nhÊt

 

23 - 06 - 1968

 

 

Danh S¸ch LiÖt sü huyÖn mü léc

 

 

Sè TT

Hä vµ Tªn

N¨m Sinh

Quª qu¸n

Chøc vô

§¬n vÞ

N¨m hy sinh

1.      

NguyÔn V¨n Tþ

1944

Mü Léc

Binh NhÊt

 

23 - 06 - 1968

2.      

Ph¹m Träng T×nh

1951

Mü Léc

 

E174 - F5

       04 - 1972

3.      

§µo V¨n KiÓm

1942

M.Thµnh