Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Sớ sám hối Sớ sám hối

Sớ sám hối

Xem thêm ...
Sớ Sơn trang Sớ Sơn trang

Sơn trang giám cách nguy nguy hách hách bách thần tiền vạn quỷ phục hữu uy khả uý chính nhi tôn đãn đãng dương dương thượng lĩnh đính hạ

Xem thêm ...
Sớ Lễ dâng sao giải hạn Sớ Lễ dâng sao giải hạn

Phục dĩ Tinh huy nan hoán hoàng hoàng nan trắc nan danh nhân xứ dương môn lục lục hữu lượng hữu đảo phàm tâm bất cách Tuệ nhãn diêu quan

Xem thêm ...
Sớ Lễ Phật Sớ Lễ Phật

Chư phật chứng minh vạn linh giám cách siêu khổ hải dĩ từ hàng độ đắc hữu cầu tất ứng độ mê tân vu bảo phiệt sử chi nguyệt

Xem thêm ...
Sớ Tạ mộ Sớ Tạ mộ

Tiết sám tạ mộ phần điện yên long mạch cầu âm dương quân lợi sự kim thần tín chủ Cờ vi sớ hữu phần mộ

Xem thêm ...
Khoán văn Khoán văn

Ân hoằng bảo hựu vận thần thông lự tiều trừ tà quỷ vu tha phương khứ hung đồ tốc phó doanh châu du ngoại cảnh tự tư hưởng hậu bất đắc vãng sinh

Xem thêm ...
Cầu thi công danh đỗ đạt Cầu thi công danh đỗ đạt

Học quán đạo chấn y trường ngưỡng hà Hồng ân phủ tư hậu đức đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ

Xem thêm ...
Sớ Cầu duyên Sớ Cầu duyên

Tiến lễ cầu duyên tơ hồng nguyệt lão thiên tiên ngọc kính chiếu thông tri thế sự xích thắng giao cố kết nhân duyên

Xem thêm ...
Trạng thông dụng Trạng thông dụng

Cung lâm phủ tuất thi hành ứng niện tường kỳ văn trạng chứng giám đan thành tỷ hạ thần kỳ đắc thư tâm nhi sự sự đình thông chi lý khang ninh như ý

Xem thêm ...
Phần sài trấn trạch Phần sài trấn trạch

Từ lực bình mông cát tinh cái chiếu sử vi hoạn vi yêu ư thử giới đo chiết lệ chư lệ nhi ngoã giải băng tiêu ty viện cư viện xứ ư tư

Xem thêm ...
Sớ hầu Sớ hầu

Vọng chuyển phóng vân nhi tâm tính viên minh trương thời hợp cách thành đông khởi nhỡn nhĩ nhi thông truyền chỉ phán nhất tâm tiến phát

Xem thêm ...
Điệp duyên lễ tiền duyên Điệp duyên lễ tiền duyên

Khoa giáo pháp sự gia trừ phân giải âm dương tử sinh di lộ tỷ khiên triền cờ vĩnh đoạn trừ quyến luyến tảo phân ly sinh giả bình an âm hồn giải thoát

Xem thêm ...
Tiến căn Tiến căn

Nhi tâm tính viên minh trường thời hợp cách thành đồng khai nhãn nhĩ nhi thông chuyền chỉ phán tòng dung giá ngự thứ tự tế lâm hữu cảm tất thong

Xem thêm ...
Cầu tự Cầu tự

Chi hoa tiên cờ nam nguyện kỳ đắc nam thông minh thứ cầu nữ nhi dữ hoạch nữ nhi đoan chính gia môn hỷ khánh phu phu

Xem thêm ...
Khất đồng Khất đồng

Thánh đức thứ đắc thân cung tráng kiện thời thời chiêu phúc lộc vonh xương mệnh vị bình an nhật nhật hưởng trinh tường

Xem thêm ...
Phật âm Phật âm

Phật từ quảng đại hoằng khai tế độ chi môn đan khổn túc thành viễn thiết tu chai chi lễ dụccầu giải thoát tu trượng

Xem thêm ...
Biểu âm Biểu âm

Bảo tướng nguy nga kim dung yểm ánh hàm thập hư nhi độc xu tam giới thành vạn đức nhi phả biến quần cờ quả chứng tam kỳ ân chiêm cửu hữu cung vọng

Xem thêm ...
Cấp vong Cấp vong

Đắc thử lai từ cẩn án giáo khoa phụng hành pháp sự sám vi cấp điệp nhất đạo phó giữ chân linh

Xem thêm ...
Tiếp linh Tiếp linh

Thiết niệm chân linh sinh tiền dương thế na chi thiện ác chi phương một hậu âm ty phạng trắc thăng trầm chi lộ

Xem thêm ...
Lễ Tào Quan Lễ Tào Quan

Tào quan điền hoàn túc trái chiếu lai kinh tiền nhi giao nhập đối khiêm bạ tịch dĩ tiêu trừ túc trái băng thanh âm dương quân lợi đãn thần hạ tình

Xem thêm ...
Điệp âm cúng tiền duyên Điệp âm cúng tiền duyên

Khoa giáo bí phạm gia trì phân giải âm dương đoạn trừ sinh hoá hiện kim tài phật nhất nhất tương phân tỷ kỳ quyến luyến tảo phân ly thứ sử

Xem thêm ...
Công cứ âm Công cứ âm

Đạo tràng dĩ bị công đức viên giai thiết niệm tín chủ Sinh tiền sở hữu phụ mệnh khiếm tài cung bị minh ty như tiền túc số phục

Xem thêm ...
Công cứ dương Công cứ dương

Phật lực đắc toại tu tông đương đàn khoa phạm phụng hành gia trì pháp sự dĩ toại viên giai tiên dĩ cụ liệt chương văn điệp thượng nghệ

Xem thêm ...
Điệp dương Điệp dương

Đại giác giáo chỉ bát nhã chân thuyên dự tu kim thế chi lương duyên cầu tác đương sinh chi dư khánh ngưỡng kỳ

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®