Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

SỚ CÚNG SAO 2 ( Tai tinh thoái độ ) SỚ CÚNG SAO 2 ( Tai tinh thoái độ )

Phục nguyện : Nam Tào tăng toán , Bắc Đẩu thiêm linh , thọ số tỷ hà sa chi số , Phúc cơ đẳng Thiên Địa chi cơ , khấu can Thánh từ chứng minh . Cẩn sớ .

Xem thêm ...
SỚ CÚNG BÀ BẢN MẠNG ( Phương phi tiên nữ ) SỚ CÚNG BÀ BẢN MẠNG ( Phương phi tiên nữ )

Thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh , đồng thùy chiếu giám cọng giáng cát tường . Phục nguyện : Thánh đức nguy nguy

Xem thêm ...
 SỚ CÚNG QUAN THÁNH ( Trung huyền nhật nguyệt ) SỚ CÚNG QUAN THÁNH ( Trung huyền nhật nguyệt )

Phục nguyện : Hộ Quốc hộ kỳ thần dân mặc tứ sùng thành chi Phúc chỉ , tại thượng tại kỳ tả hữu trường chiêm hiễn hách chi oai linh

Xem thêm ...
 ĐIỆP CẦU SIÊU ( TƯ ĐỘ VÃNG SINH) ĐIỆP CẦU SIÊU ( TƯ ĐỘ VÃNG SINH)

Thiết niệm: Nhất linh bất muội, cửu phẩm hiện tiền, ngộ Bồ Đề nhi tự ý vãng sinh, y Bát Nhã nhi tuỳ duyên siêu độ.

Xem thêm ...
 ĐIỆP CÚNG CÔ HỒN ( Khải kiến pháp diên ) ĐIỆP CÚNG CÔ HỒN ( Khải kiến pháp diên )

Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát Chứng minh , thị hạ hà sa nam nữ vô tự âm cô hồn liệt vị .

Xem thêm ...
ĐIỆP CẤP  (Tư Độ Linh Diên) ĐIỆP CẤP (Tư Độ Linh Diên)

Cung thỉnh Huỳnh Lục Viện Chưởng Minh Y Từ Đại Tướng Võ Lâm Đại Thần, cập Giám Độ Đại Thần phân chi, thủ khán chứng hoá minh y

Xem thêm ...
ĐIỆP CẤP PHÓNG SINH ( Khải kiến pháp Diên) ĐIỆP CẤP PHÓNG SINH ( Khải kiến pháp Diên)

Hư Không Thần Kỳ Chơn Quân, Thuỷ Phủ Giải Ách Thần Quan đồng thuỳ chiếu giám

Xem thêm ...
ĐIỆP CẤP THUỶ SÁM (Tư Độ Đạo Tràng) ĐIỆP CẤP THUỶ SÁM (Tư Độ Đạo Tràng)

Hộ trì văn điệp lãi nghệ án tiền. Chuyển tấu Thập Vương Điện hạ thân trình, Địa tạng từ ôn, giám thiện ác ư đương thần

Xem thêm ...
ĐIỆP THĂNG KIỀU (Tư Độ Đạo Tràng Trai Diên ) ĐIỆP THĂNG KIỀU (Tư Độ Đạo Tràng Trai Diên )

Kiếp nhận sinh thiên bảo đài chứng minh. Tam giới dẫn hồn sứ giả thỉ tường sự lý, tật tốc thi hành, tiếp dẫn hương hồn, vãng sinh Phật quốc. Cẩn điệp

Xem thêm ...
ĐIỆP THƯỢNG PHAN (Tư Độ Đạo Tràng) ĐIỆP THƯỢNG PHAN (Tư Độ Đạo Tràng)

Như ngộ quan tân khứ xứ, vô đắc cẩu lưu trở ngại, tuân y Phật chỉ... phong hoả phụng hành. Chuẩn.

Xem thêm ...
 ĐIỆP TAM THẾ TIỀN KHIÊN (Tư độ đạo tràng ) ĐIỆP TAM THẾ TIỀN KHIÊN (Tư độ đạo tràng )

Tùng tư hướng hậu , mạc sinh oan hận chi tình cải vãng tu lai , tốc sám tiền phi chi quá đồng thừa khai độ , các loại tiêu diêu .

Xem thêm ...
ĐIỆP VU LAN (Tư Độ Vãng Sinh) ĐIỆP VU LAN (Tư Độ Vãng Sinh)

Tình hoài sương lộ, vong thiết vân nghê, nguyện bằng Phật lực dĩ thù ân, toàn lại kinh văn nhi báo bản

Xem thêm ...
ĐIỆP CÚNG TUẦN (Tư Độ Vãng Sinh) ĐIỆP CÚNG TUẦN (Tư Độ Vãng Sinh)

Hương linh thâu chấp, thân trình Đại Tạng từ tôn, chuyển tấu Minh Vương điện hạ, đại xá mê đồ, quảng khai giác lộ. Cố điệp.

Xem thêm ...
 ĐIỆP CÚNG VỚT CHẾT ĐUỐI ( Tư Độ Đạo Tràng) ĐIỆP CÚNG VỚT CHẾT ĐUỐI ( Tư Độ Đạo Tràng)

Phách lạc tuyền đài, hồn quy Bắc phủ, tiền căn vị thoát oan khiên, đại kiếp chung lâm khổ cảnh.

Xem thêm ...
 ĐIỆP CÚNG CHẾT CẠN (Tư Độ Đạo Tràng tế Đàn) ĐIỆP CÚNG CHẾT CẠN (Tư Độ Đạo Tràng tế Đàn)

Thượng Nguyên Thiên Quan Giám Sát Thần Quân. Trung Nguyên Địa Khai Ngục Thần Quân

Xem thêm ...
 ĐIỆP CÚNG BÀ CÔ (Tư Độ Linh Diên) ĐIỆP CÚNG BÀ CÔ (Tư Độ Linh Diên)

Nhất phần hoá. Phụng vị hương linh minh trung thâu chấp. Cố điệp

Xem thêm ...
ĐIỆP THÀNH PHỤC (Tư Minh Siêu Độ) ĐIỆP THÀNH PHỤC (Tư Minh Siêu Độ)

Nhất văn pháp ngữ, nhị vãng tịnh bang, tam thính Bát Nhã chi âm, tứ chứng Bồ Đề chi quả. Tu chí điệp giả.

Xem thêm ...
 ĐIỆP TRIÊU ĐIỆN ( Tư độ linh diên ) ĐIỆP TRIÊU ĐIỆN ( Tư độ linh diên )

Tu chí điệp giả - Hữu điệp điện . Âm Dương sứ giả tiếp linh thâu chấp .

Xem thêm ...
 ĐIỆP TỊCH ĐIỆN ( Tư độ linh diên ) ĐIỆP TỊCH ĐIỆN ( Tư độ linh diên )

Ô Hô ! ….. ( Phụ - Mẫu ) Đường vụ toả ……….. lãnh vân mê , định tỉnh ta nan mịch âm dung bi hiệu thán

Xem thêm ...
 ĐIỆP TỊCH ĐIỆN 2 ( Tư minh siêu độ ) ĐIỆP TỊCH ĐIỆN 2 ( Tư minh siêu độ )

Linh y phan cái đăng An Dưỡng, phách tạ trần hoàn tự ưu du. Tu chí điệp giả.

Xem thêm ...
ĐIỆP KHIỂN ĐIỆN (Tư độ linh diên) ĐIỆP KHIỂN ĐIỆN (Tư độ linh diên)

Kim tắc linh nhi ký giá, văn điệp phu tuyên, hương hồn thừa thử bộ kim giai, linh phách tùng quy Phúc địa.

Xem thêm ...
 ĐIỆP ĐỒ TRUNG (Tư độ linh diên) ĐIỆP ĐỒ TRUNG (Tư độ linh diên)

Hoà la phạn diên trung mặc hưởng, Triệu Châu trà toà thượng tiềm hinh, văn ngọc kệ dĩ ưu du, thính kim kinh nhi giải thoát.

Xem thêm ...
 ĐIỆP CẦU SIÊU VÀ AN LINH (Mộc tùng) ĐIỆP CẦU SIÊU VÀ AN LINH (Mộc tùng)

Mộc tùng căn trưởng, thuỷ tợ nguyên lưu, tưởng Tổ đức dĩ sinh thành, cố thận chung nhi truy viễn.

Xem thêm ...
 ĐIỆP AN LINH (Tư độ linh diên) ĐIỆP AN LINH (Tư độ linh diên)

Duy nguyện: Hồn quy cố lý, phách phó gia đường, vĩnh thừa hương hoả bách niên, trường dẫn tử tôn phất thệ.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®