tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Chiêm giai nhân

Cập nhật : 05/07/2014
Bằng xem du hý nữ nhi Biết chưng lành dữ nó chê ? nó dùng ? Nữ nhi là nhật nguyệt song Hưu môn còn trở chớ dùng chớ toanCHIẾM GIAI NHÂN

(Con gái đẹp)

                                    Mấy lời thất vật đã qua

Còn phương xuân sắc xem ra quẻ gì ?

Bằng xem du hý nữ nhi

Biết chưng lành dữ nó chê ? nó dùng ?

Nữ nhi là nhật nguyệt song

Hưu môn còn trở chớ dùng chớ toan

Sinh môn thì được hiệp hoan

Thương môn thì khá lo toan mặt lòng

Thương môn lòng nó sạch không

Đổ môn tất được má hồng phủ phê

Tử môn ta chớ nên đi

Ắt là có sự gian nguy đến mình

Kinh môn sa liếc đinh ninh

Khai môn thì được én anh giao hoà.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®