tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Chiếm nàng có chồng chưa

Cập nhật : 05/07/2014
Hưu môn đó đã có chồng Công tư thầy thợ nào không đâu là Sinh môn chồng nó ở nhà Điền viên canh chưởng vậy mà chẳng không

CHIẾM NÀNG CÓ CHỒNG CHĂNG ?

                                    Này đoạn nàng gả ở nhà

Chồng con đã có hay là nằm không ?

Hưu môn đó đã có chồng

Công tư thầy thợ nào không đâu là

Sinh môn chồng nó ở nhà

Điền viên canh chưởng vậy mà chẳng không

Thương môn đã 3 đời chồng

Hiện giờ ả lại nằm không một mình

Đổ môn nàng hãy còn trinh

Cảnh môn chồng ả bạc tình phu xong

Tử môn ả chẳng lấy chồng

Kinh môn nàng hỏi ở không vậy mà

Khai môn chồng ả phù gia

Là người chức phận vinh hoa sang giàu.

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®