tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Trời mặt trời, mặt trăng, sao, mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm sét

Cập nhật : 05/07/2014
Cửa trời mở, có quý nhân tiến dẫn ü Bóng trời sáng chiếu vào minh, trừ hết tật bệnh ü Trời đổ mưa mùa, tan hết trăm sự lo ü Trời sáng, đàn bà sinh quý tử Cửa trời đỏ, sẽ có sự phát đạt lớn

 

  Mộng về: Trời mặt trời, mặt trăng, sao,
 

mây, mưa, gió, sương, tuyết, sấm sét

 

ü              Cửa trời mở, có quý nhân tiến dẫn

ü              Bóng trời sáng chiếu vào minh, trừ hết tật bệnh

ü              Trời đổ mưa mùa, tan hết trăm sự lo

ü              Trời sáng, đàn bà sinh quý tử

ü              Cửa trời đỏ, sẽ có sự phát đạt lớn

ü              Ngửa mặt chầu trời, giàu sang lớn

ü              Cưỡi rồng lên trời, chủ về làm nên đại quý

ü              Lên trời tìm vợ, có trai, gái sang

ü              Lên trời lấy đồ vật, tước vị tới Vương Hầu

ü              Bay lên trời, chủ về giàu, sang, mọi sự đại cát

ü              Trèo nóc nhà lên trời, được ngôi quan cao

ü              Trời rách, có sự lo chia nước

ü              Sao trên trời sáng, chủ về làm quan tới Công Khanh

ü              Trời tang tảng muốn sáng, mệnh tốt tăng thọ

ü              Qua đò sông Ngân Hà, chủ về có sự tốt

ü              Trời hợp với đất: cầu chi đều được

ü              Sứ trời tới nhà, có điềm làng lớn

ü              Mặt trời, mặt trăng mới mọc, đạo nhà thịnh xương

ü              Mặt trời, mặt trăng chiếu vào minh, chủ về được ngôi trọng nhiệm

ü              Mặt trời lặn, điềm cha thác

ü              Mặt trăng lặn, điềm mẹ thác

ü              Mặt trời, mặt trăng mờ tối, điềm tốt của đàn bà có thai

ü              Mặt trời, mặt trăng muốn mọc, sẽ làm nên quan chức

ü              Mặt trời, mặt trăng hội hiệp, vợ sẽ có con

ü              Mặt trời, mặt trăng ngậm núi, đứa ở lừa chủ, đầy tớ lường thầy

ü              Ôm cõng mặt trời, mặt trăng, ngôi sang Vương Hầu

ü              Nuốt mặt trời, mặt trăng, sinh được con sang

ü              Lễ bái mặt trời, mặt trăng, điềm đại cát xương

ü              Bóng sáng mặt trời chiếu vào nóc nhà, ngôi quan sẽ tới

ü              Mặt trời mới mọc không có mây, điềm đại cát

ü              Mặt trời mọc có bóng sáng: có sự tốt lành

ü              Mây mở, mặt trời mọc, tan được sự dữ

ü              Mặt trời vào lòng, sinh con trai sang

ü      Đốt nhang lạy trăng, sao, có sự đại cát

ü      Mây xảy che mặt trời có sự âm thầm tư túi

ü      Ngôi sao vào lòng: chủ về sinh con sang

ü      Sao sa, có bệnh và việc quan

ü      Sao bày hàng, chủ về thêm con hầu, đầy tớ

ü      Cầm bắt ngôi sao, điềm giàu sang lớn

ü      Sao bay chẳng sa, chủ về dời chỗ ở

ü      Đi tuần trên trời xoa ngôi sao, ngôi tới Công Khanh

ü      Mây khởi bốn phương, về việc mua bán thì tốt

ü      Mây ngũ sắc, điềm đại cát xương

ü      Mây đỏ hay là trắng, điềm làng

ü      Mây xanh hay là đen, điềm dữ

ü      Thấy mây nổi, làm việc chi cũng chẳng thành

ü      Thấy lúc mây mù giong giả, điềm đại cát lợi

ü      Mây đen tới đất, có bệnh thời khí

ü      Sương tuyết xuống, chủ về sự chẳng thành

ü      Tuyết xuống đúng mùa, điềm đại cát lợi

ü      Tuyết sa trên mình, muôn sự đều nên

ü      Tuyết sa sân nhà, chủ về việc tang

ü      Tuyết chẳng ướt mình, chủ về hiếu phục (tang cha mẹ)

ü      Mưa dầm tối mù, chủ về sự dữ

ü      Đi đường gặp mưa, có tiệc ăn uống

ü      Sấm sét nổi tiếng, ngôi quan sẽ tới

ü      Nghe tiếng sấm sợ hãi, việc tư gia tốt

ü      Sấm do đất động, chủ về được toại chí

ü      Mình bị sét đánh, chủ được giàu sang

ü      Bóng điện chiếu vào mình, chủ có phúc làng

ü      Cầu vồng đỏ hiện, có điềm tốt lành

ü      Cầu vồng đen hiện, có điềm hung dữ

ü      Bóng dáng đầy trời, trăm sự hoan hỷ

ü      Gió cuồng, mưa lớn, điềm người chết mất

ü      Gió thổi áo người ,chủ về có tật bệnh

ü      Gió như gầm hét, chủ về có tin xa tới.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®