tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Buồn, vui, bệnh, chết, xướng ca, âm nhạc

Cập nhật : 05/07/2014
Thấy người chết đứng, chủ về đại hung ü Người chết rồi nát đi, chủ về được của ü Người chết sống lại, sẽ có tin lạ ü Thấy người chết, hay là tự mình chết, đều là điềm lành ü Thấy con mình chết, ắt thêm sự mừng

      Mộng về: Buồn, vui, bệnh, chết, xướng ca, âm nhạc

 

·        Cùng với khóc la, có sự khánh hạ 

·        Buông tiếng khóc lớn, có điềm vui mừng 

·        Người xa tới khóc thương, chủ về điềm xấu 

·        Trên giường khóc lóc, đại lợi phát tài 

·        Thấy người hát múa, điều khẩu thật tới 

·        Trong nhà vui vẻ, trăm sự tốt lành 

·        Mình vận đồ tang, quan lộc sẽ tới 

·        Người khác thổi sáo, mình có thinh danh 

·        Trong lòng ôm đàn, được sức người giúp 

·        Cùng người gõ phách, khẩu thật thêm điều 

·        Trên thềm hát vui, chủ về tang sự 

·        Miệng mình thổi sinh, có sự thay đổi 

·        Thổi sáo, đánh trống, có phúc tốt lành 

·        Người khác nhạc ca, việc kiện có lý 

·        Người khóc hở răng, có sự tranh tụng 

·        Đau nằm có người vực, thăng chức gia quan 

·        Thấy người bệnh trọng, chủ về việc tang 

·        Tự mình yếu đau, chủ về sự hỷ 

·        Người đau ca xướng, chủ về đại hung 

·        Người bệnh khóc cười, trừ hết tật bệnh 

·        Người bệnh đứng dậy, chắc hẳn tử vong 

·        Người bệnh sửa xư, thọ mệnh ắt hết 

·        Người chết khóc lóc, khẩu thật thêm điều 

·        Thấy người chết đứng, chủ về đại hung 

·        Người chết rồi nát đi, chủ về được của 

·        Người chết sống lại, sẽ có tin lạ 

·        Thấy người chết, hay là tự mình chết, đều là điềm lành 

·        Thấy con mình chết, ắt thêm sự mừng 

·        Thấy người tôn trưởng mất trước, thuộc về đại cát 

·        Viếng người khác chết, sẽ sinh con sang.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®