tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem ai hành

Cập nhật : 05/07/2014
Cảnh: Có nhi nạp Thượng giới ü Tử: Táo quân nạp Gia trạch thần ü Kinh: Oan gia trái chủ lai bảng ü Khai: Phẩm ngũ hành tinh, yêu thầu.

CHIẾM BNH HÀ QUỶ SỞ TÁC

(Xem ai hành)

ü     Hưu: Tổ phụ giữ nạp hạ giới

ü     Sinh: Thúc bá nạp ngũ đạo thần.

ü     Thương: Thương vong cấp ôn đạo thần

ü     Đổ: Huynh đệ nạp quới nhân thần

ü     Cảnh: Có nhi nạp Thượng giới

ü     Tử: Táo quân nạp Gia trạch thần

ü     Kinh: Oan gia trái chủ lai bảng

ü     Khai: Phẩm ngũ hành tinh, yêu thầu.

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®