tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem bệnh phát thế nào

Cập nhật : 05/07/2014
Cảnh: Tiên phát lao tuyền, hậu truyền hư kinh ü Tử: Tiênphát khi thổ, hậu truyền trầm trọng ü Kinh: Tiên phát thấp nhiệt, hậu truyền phong đa ü Khai: Tiên phát sinh thương, hậu truyền cấp nhiệt

 

CHIẾM BỆNH TIÊN PHÁT HÀ CƠ

 (Xem bệnh phát thế nào ? sau lâm chứng gì ?)

ü     Hưu: Tiên phát hàng nhiệt, hậu truyền trọng trường

ü     Sinh: Tiên phát hạ lời, hậu truyền phúc thông

ü     Thương: Tiên phát trúng phong, hậu truyền nhiệt bệnh

ü     Đổ: Tiên phát khái thấu, hậu truyền tả lỵ

ü     Cảnh: Tiên phát lao tuyền, hậu truyền hư kinh

ü     Tử: Tiênphát khi thổ, hậu truyền trầm trọng

ü     Kinh: Tiên phát thấp nhiệt, hậu truyền phong đa

ü     Khai: Tiên phát sinh thương, hậu truyền cấp nhiệt

 

Nhâm Cầm Độn Đoán 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®