tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng kỳ dị

Cập nhật : 05/07/2014
Từ lang Trung mộng thấy một vị thần nhân xách một cái giỏ tre, trong đựng toàn những mũi người, tới gần mà biểu Từ lang Trung rằng: "Hình tướng của quan Lang Trung chẳng phải là bạc,

Mộng kỳ dị

 

            1 Mộng bơi thuyền sắt  Lối đời Chính hoà đời Tống, người huyện Cát Thuỷ là Dương Mỗ tới miễu Nam từ cầu mộng. Thần phán rằng: "Ngươi hỏi công danh thì phải chờ khi Trương quả Lão bơi thuyền sắt mới được tiến  đạt." Khi tỉnh dậy tự nghĩ rằng: " đời mình chắc không làm chi được, há có sự Trương  quả  Lão bơi thuyền sát bao giờ?" Tời sau vào trường ứng thí, trương thi bị hoả tai, quyền tam lập trường tại một ngôi chùa kia được khảo thí. Dương Mõ ngồi tại dưới hành lang, trông lên vách thấy có bức tranh vẽ tính cũ " Trương quả Lão bơi thuyền sắt." Trong lòng tự lấy làm mừng, quả nhiên khoa ấy trúng tuyển.

2 Mộng dao treo trên rường Vương Tuấn mộng thấy hai con dao treo tại trên rường nhà, giây lát lại thêm một con dao nữa. Lý Nghị đoán rằng: "Ba chữ Đao là dao là chữ Châu; lại thêm là tiến ngôi minh  phủ vậy." Sau quả nhiên bổ chức Châu Thứ  sử.

3 Mộng đổi mũi thần  Từ lang Trung mộng thấy một vị thần nhân xách một cái giỏ tre, trong đựng toàn những mũi người, tới gần mà biểu Từ lang Trung rằng: "Hình tướng của quan Lang  Trung chẳng phải là bạc, nhưng chỉ hềm mũi vạy mà hơi nhỏ." Bèn cắt bỏ đi và lấy một cái mũi trong giỏ đặt thế lên trên mà nói rằng: "Đặt cho một cái mũi Chính Lang đó" Từ Lang Trung giật mình tỉnh dạy, lấy kiến mà soi, thấy mũi mình tự nhiên hoá ra ngay ngắn mà to hơn trước. Sau quả nhiên thăng chức Chính Lang.

4 Mộng lục lạc rơi vào bụng Mẹ Lương nhiệm Phỏng ngủ ngày, mộng thấy tinh kỳ năm sắc, bốn góc treo chuông, từ trên trời mà xuống, sa một chiếc chuông rơi vào trong bụng, nhân đó có thai, sinh ra Nhiệm Phỏng là một trang tài tử.

5 Mộng người cho thịt chó  Ông  Lương Hiệu năm 82 tuổi, trước khi vào trường thi 10 ngày, mộng thấy một người cho miếng thịt chó, hôm sau ông buồn rầu chẳng vui. Có người đoán rằng: "Thịt chó là chữ Khuyển, Miếng là chữ Phiến, chữ Khuyển gia thêm chữ Phiến là chữ Trạng" Khoa ấy quả nhiên đỗ Trạng Nguyên.

6 Mộng cây tùng mọc trên bụng  Đinh Cố mộng thấy cây tùng (cây thông) mọc tại trên bụng, nhân chiết chữ Tùng làm ba chữ Thập bát công. Sau đó 18 năm quả nhiên làm quan với ngôi Tam công (Thập bát là mười tám, Công là quan Công).

6 Mộng đầu trâu chảy máu   Tưởng Uyển đêm mộng thấy một cái đầu trâu ở trước cửa, máu chảy dầm dề, trong lòng rất lấy làm ghét. Triệu Trực đoán rằng: "Sừng và mũi trâu là hình chữ Công đó là điềm tới ngôi Công". Tưởng Uyển trước còn không tin, sau quả được phong Công tước, như lời Triệu Trực đoán.

7 Mộng chia trái lê   Dương Tiến Hiền đem gia quyến đi thuyền tới nhiệm chức Thứ sử Nam dương, đêm bị gió dạt thuyền, lạc mất một con. Xảy mộng thấy mình chia trái lê với anh em. Một người đoán rằng: "Chia lê chủ về không thấy". Vợ chồng thương nhớ, lại hỏi một người nữa, thì người ấy đoán rằng: "Lê khai kiến tử". Nghĩa là bông lê trổ thấy trái, tử nghĩa là trái, cũng nghĩa là con." vài hôm sau quả nhiên thấy.

8 Mộng cột đồng chuyển  Dương Hưu CHi mộng tới một ngôi nhà to, thấy cây cột đồng ngã ra, hoá làm hình gương sen. Hưu Chi lấy tay ôm lấy cây cột đồng mà khấn rằng: "Cột chuyển ba vòng, ngôi ta tới Tam Công." Cây cột liền chuyển ba vòng. Sau Hưu Chi quả nhiên làm quan tới chức Tam Công.

9 Mộng rau mọc tốt  Vua Chân Tông nhà Tống khai khoa thi học trò, mộng thấy dưới đền có khóm rau mọc tốt, cao tày với đền. Khoa ấy thủ trúng người đỗ đầu tên là Thái Tề (Thái là rau, Tề là Tày).

10 Mộng tay bưng trời  Hàn Kỳ, mộng lấy  tay bưng trời. Sau làm Tể tướng, giúp hai trào Anh Tông và Thần Tông, công nghiệp vĩ đại, phong tước Nguỵ Quốc Công.

11 Mộng được lua, mất lúa  Thái Mậu đời Hậu Hán mộng lấy được lúa trong ruộng, rồi lại mất đi, Quách Kiều Hương đoán rằng: "Chữ hoà là lúa với chữ thất là mất là chữ Trật là phẩm trật, trước được lúa là được chữ Hoà; sau mất đi, là tiếp thữ thất vào, đó là triệu ắt được phẩm trật vậy." Sau lối một tuần Mậu quả nhiên được Hán chúa triệu vào trào phong chức Từ Đồng.

12 Mộng bút chấm đầu  Bắc Tề chúa Văn Tuyên khi còn làm Vương Tước trào Bắc Nguỵ, mộng thấy người cầm bút chấm vào trên đầu mình. Vương đàm Triết đoán rằng: Trên chữ Vương thêm néu chấm là chữ Chúa. Đại vương ắt được tiến vị vậy". Sau đó ít lâu Văn Tuyên được Nguỵ chúa nhượng ngôi chúa cho.

13 Mộng giòi rúc thây  Đường công Lý Uyên nhà Tuỳ khi khởi binh lên, mộng thấy mình ngã xuống dưới giường, bị đàn giòi nó rúc vào thây mình ăn thịt. Tái Cách Tổ sư đoán rằng: "Chúa công khởi binh ắt được thiên hạ, đàn giòi rúc vào ăn thịt là điềm chúng dân phụ vậy".

14 Mộng chim anh võ gãy cánh  Mẹ vua Trung tông nhà Đường là Võ hậu đuổi vua Trung tông ra Phòng châu, mà tự lập làm vua, xưng là Tắc Thiên Hoàng đế, đêm kia mộng thấy kim anh võ gãy hai cánh, bèn đem điềm mộng hỏi bá quan. Tể tướng Địch nhân Kiệt tâu rằng: "Chứ Võ là họ của bệ hạ"; hai cánh là con của bệ hạ, hai cánh gãy lã không có người phục dực vậy". Võ hậu bèn triệu Trung tông về phục vị.

15 Mộng hoá đầu hổ   Lý thắng Mỹ đời Đường làm Thái thú Kinh châu, đêm kia xảy mộng thấy đầu mình là đầu hổ. hôm sau ngồi làm thanh buồn bã, vợ hỏi rằng: "Tướng công mộng thấy đầu hổ phải không ?" Thắng Mỹ ngạc nhiên hỏi rằng: "Phu nhân bởi sao mà biết ?" Vợ đáp rằng: "buổi trưa thiếp cũng mộng chải đầu, soi kiến thấy đầu thiếp là đầu hổ. Đầu hổ là điềm hay đó, vì cổ nhân nói rằng: "Vua là rồng, tôi là hổ". Vậy thì nhà ta chắc có phong tặng". Chẳng bao lâu triều đình triệu về làm Hữu tướng, vợ được ban cáo mệnh.

16 Mộng rắn được ngọc  Tuỳ hầu Chúc nguyên Xướng tới nước Tề, đi ngang đường thấy một con rắn nơi đầu có máu. Tuỳ hầu lấy gậy khều thả xuống nước mà đi. Sau khi trở về tới chỗ con rắn, thấy nó ngậm ngọc châu, Tuỳ hầu chẳng dám lấy. Về tới nhà, đêm mộng thấy gót chân mình đạp vào một con rắn, giật mình tỉnh dậy, được hai hột ngọc châu.

17 Mộng trên núi treo tơ   Tiết Thục trông thấy Trương Lượng treo sợi tơ tại trên núi, sau khi tỉnh dậy, đem điềm ấy thuật lại với Trương Lượng và đoán rằng: "Trên chữ Sơn là núi, treo chữ Ty là tơ là chữ U. Có lẽ ngài được làm chức Thứ tử châu U". Chẳng bao lâu quả nhiên triều đình bổ Trương Lượng làm U châu Thứ sử.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®