tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng ác

Cập nhật : 05/07/2014
Vương Đôn mưu phản, trước khi chưa cử binh, từng mộng thấy một cây mọc thủng trời. Tỉnh dậy chẳng hiểu lẽ chi, bèn đem hỏi khắp mọi người, phần nhiều chẳng ai giải được

Mộng ác

 

            1 Mộng trên đầu mọc sừng   Nguỵ Diên sắp làm loạn, đêm kia xảy mộng thấy đầu mình mọc ra cái sừng, bèn hỏi Triệu Trực. Triệu Trực hay rằng chẳng phải điềm lành, nhưng nói trái đi được lừa va rằng: "Đó là triệu đại cát vậy". Nguỵ Diên hỏi rõ cái cớ. Triệu Trực đáp rằng: "Kỳ Lân có sừng mà chẳng dùng, đó là tượng chẳng phải đánh mà địch quốc tự nhiên phá". Nguỵ Diên nghe nói cả mừng, bèn khởi binh làm phản. Triệu Trực lui ra nói với người rằng: "Chữ Dác là sừng trên chữ Đao là dao, dưới chữ Dụng là dùng, "trên đầu dùng dao", là triệu xấu lắm". Sau quả nhiên Nguỵ Diện bị binh Thục đánh giết.

2 Mộng cây to chọc trời  Vương Đôn mưu phản, trước khi chưa cử binh, từng mộng thấy một cây mọc thủng trời. Tỉnh dậy chẳng hiểu lẽ chi, bèn đem hỏi khắp mọi người, phần nhiều chẳng ai giải được. Hứa Chân nhân đoán rằng: "Lấy cây chọc thủng trời là chữ Vị là chửa (chữ Thiên là trời và nét sổ dọc là cái cây) là nghĩa chửa nên cử động vậy". Vương Đôn không tin, bèn cử binh làm phản. Sau lại mộng thấy con mắt nhắm, chỉ có một sợi lông mày. Lại đem đi hỏi người, người bạn đoán rằng: "Con mắt nhắm là chữ Hạt, chữ Hạt một bên chữ Mục là mắt, một bên chữ Hại là hại, trên mắt một sợi lông mày tức là chữ Tự là tự mình (trên chữ Mục có nét phẩy là một lông mày), nghĩa là anh cử binh là sự tự hại mình đó. May mà chữ Hạt bỏ chữ. Mục và chữ Miên là lợp hang đi, tức là chữ Cát là tốt, nếu anh em ổ hang của mình bỏ đi, ăn năn lỗi cũ, sửa lại đức mới, sẽ có thể gặp hung hoá cát". Vương Đôn chẳng nghe, sau quả nhiên chết tại trong quân.

12 Mộng đi đường gặp gà  Tạ An là vị đại thần có danh tiếng đời Đông Tiến, một ngày kia bị bệnh không dậy được. Trong giấc mộng thấy mình đi đường gặp con gà mà ngừng lại. Tỉnh dậy mà hiểu rằng: "Gà là tuổi Dậu, chữ Dậu bỏ đi một nét tức là chữ Tây, phương Đông chủ sinh, phương Tây chủ tử, chắc hẳn là chết chẳng sai". Chúng đều chẳng tin, chẳng bao lâu Tạ An quả nhiên qua đời.

13 Mộng vợ đã thác lấy chồng khác   Vợ Tống Dĩnh đời Hậu Nguỵ là nàng Được thị thác đã 15 năm rồi, một đêm kia Dĩnh xảy mộng, thấy nàng về lạy mình mà rằng: "Nay thiếp bị Thiên đình xử phân làm vợ Cao Sùng cho nên lại từ biệt". Nói rồi rơi luỵ mà đi. Vài hôm sau thì thấy Cao Sùng bị đau mà thác.

14 Mộng người vận đồ tang   Hoàng minh Kỳ khi ở quận Dự chương, quan Thái Thú là Mai nguyên Long đã bị bệnh trước rồi, Minh Kỳ tới thăm, nói với Nguyên Long rằng: "Mấy hôm trước thấy anh vận đồ tang lại rước tôi; trải qua mấy hôm sau lại mộng như vậy". Chẳng bao lâu Mai và Hoàng tiếp nhau qua đời.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®