tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Nghi tiết tế phụ

Cập nhật : 05/07/2014
Sau lễ tốt khốc rồi thì làm lễ tế phụ nghĩa là lễ tiên tổ rồi đem thần chủ cha (mẹ) mình vào từ đường, cha thời phụ theo cụ ông, mẹ thờ phụ theo cụ bà. Người chấp sự xướng: Tự lập Tham thần cúc cung bái, chủ nhân vào lễ bốn lễ

Nghi tiết tế phụ

            Sau lễ tốt khốc rồi thì làm lễ tế phụ nghĩa là lễ tiên tổ rồi đem thần chủ cha (mẹ) mình vào từ đường, cha thời phụ theo cụ ông, mẹ thờ phụ theo cụ bà.

Người chấp sự xướng:

Tự lập

Tham thần cúc cung bái, chủ nhân vào lễ bốn lễ

Dáng thần, khấn

Quán tẩy nghệ hương án tiền quỵ

Thượng hương, chấp sự đốt hương dẫn lên

Loại tửu, chủ nhân rót rượu

Phủ phục, chủ nhân lễ hai lễ

Tiến soạn, chấp sự dẫn soạn lên

Sơ hiến lễ nghi hiến tàng, chủ nhân đi chữ sơ lên

Thổ thần vị tiền, quỵ trước ban thờ mà quỳ

Tế tửu chấp sự dẫn rượu lên án

Phủ phục chủ nhân lễ hai lễ

Độc chúc, đọc văn

Nghệ tiền khao thần vị tiền, chủ nhân đi lên gần hương án

Tế tửu điện tửu chấp sự dẫn rượu

Phủ phục chủ nhân lễ hai lễ

Giai quỵ chủ nhân lễ hai lễ

Đọc chúc đọc văn tế của vong

Phủ phục chủ nhân lễ hai lễ

Bình thân phục vị lại lên gần án

Á hiến lễ phục vi chủ nhân đi cũng như chữ á lại đứng giữa

Chủ nhân dĩ hạ giai xuất hạp môn mọi người đều đi ra rồi khép cửa lại.

Chúc hy ham khai môn chấp sự mở cửa.

Phục vị người nào vào chỗ ấy

Điểm trà chấp sự dẫn trà chủ nhân theo sau

Cáo lợi thành chấp sự đọc câu ấy

Từ thần cúc cung bái chủ cám ơn không dám nhận, lễ xuống bốn lễ

Phần chúc trước hoá văn tổ sau hoá văn của vong

Phụng tân chủ hoan linh toạ chấp sự rước tân chủ lên, con cháu khóc theo

Ai chỉ thôi khóc

Lễ tất xong hết lễ

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®