tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Đồ minh tinh

Cập nhật : 05/07/2014
Minh tinh là cái cờ ghi chép phẩm tước của người mất, làm bằng lụa đỏ, viết chữ phấn trắng hay phấn vàng. Cờ lụa đỏ này quan tam phẩm trở lên thì chín thước, ngũ phẩm trở lên thì tám thước, lục phẩm trở xuống đến thứ dân thì bẩy thước.

Đồ minh tinh

Minh tinh là cái cờ ghi chép phẩm tước của người mất, làm bằng lụa đỏ, viết chữ phấn trắng hay phấn vàng.

Cờ lụa đỏ này quan tam phẩm trở lên thì chín thước, ngũ phẩm trở lên thì tám thước, lục phẩm trở xuống đến thứ dân thì bẩy thước.

Cha thì đề rằng:

“Mỗ quan Mỗ tính thuỵ mỗ phủ quân chi cữu”

Mẹ đề rằng:

“Mỗ quan Mỗ tính môn chánh thất mỗ thị nhu nhân chi chữ”.

Tứ thất phẩm trở lên thì chữ Nhu nhân đổi là An nhân Ngũ phẩm đổi làm Nghi nhân, tứ phẩm đồi là, Cung nhân tam phẩm đỏi làm Lệnh nhân, nhị phẩm trở lên đến nhất phẩm đổi tam phu nhân, buộc vào cần tre cắm bên đông linh toạ, khi đưa ra vác đi trước cữu.

Chữ đề trong minh tinh phải tính cho cẩn thận, cứu bốn chữ: quỷ, cốc, linh, thích, nhưng đừng pạhm hai chữ quỷ cốc, tính cho được chữ linh tính mới hay.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®