tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Lễ thành phục

Cập nhật : 05/07/2014
Kể từ ngày người mất đến ngày thứ tư được bốn ngày rồi thì nơi này là ngày thành phục. Lễ thành phục thì con cháu sắp đủ sẵn khăn mà làm lễ. Lúc làm lễ người hộ lễ vào xướng lên thì những người trong (ngũ phục) (đại tang cơ niên đại công tiểu công (y ma) mặc áo tang phục vào mà hành lễ.

Lễ thành phục

Kể từ ngày người mất đến ngày thứ tư được bốn ngày rồi thì nơi này là ngày thành phục.

Lễ thành phục thì con cháu sắp đủ sẵn khăn mà làm lễ.

Lúc làm lễ người hộ lễ vào xướng lên thì những người trong (ngũ phục) (đại tang cơ niên đại công tiểu công (y ma) mặc áo tang phục vào mà hành lễ.

Chấp sự xướng

Tự lập (tang chủ vào đứng trước linh toạ)

Cửa ai (con cháu cùng khóc)

Quán tẩy chấp sự (ra xoa rượu vào tay)

Thuế càn chấp sự (lấy khăn lau tay)

Nghệ hương án tiền (chủ tang đi lên một bước trước án)

Phần hương chấp sự (đốt hương dẫn lên án tiền mà cắm vào)

Trâm tửu (chấp sự rót rượu)

Diện tửu dẫn lên án rồi nghiêng mình đi trở xuống

Ai chỉ (con cháu thôi khóc)

Đọc chúc chủ nhân bên hữu, người đọc bên tả xong rồi chủ tang lễ một lễ đứng lên.

Phục vị (chủ tang lui xuống một bước)

Điểm trà (những người chấp sự truyên chè dẫn lên án đi xuống đứng ra hai bên).

Cử ai (con cháu lại khóc)

Cúc cung bái (chủ tang hai lễ)

Hương bình thân (chủ tang đứng ngay lên)

Phần chúc (người đọc văn hoá văn)

Lễ tất (tất cả con cháu cùng lễ)

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®