tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

35. Tìm Thần Quý rút cung bay tới đâu.

Cập nhật : 05/07/2014
35. Tìm Thần Quý rút cung bay tới đâu.

35. Tìm Thần Quý rút cung bay tới đâu.

Cung rút theo thứ tự 1 – 9

1. Thái Nhất              2. Nhiếp Đề            3. Hiên Viên

4. Chiêu Dao             5. Thiên Phù           6. Thanh Long

7. Hàm Trì                8. Thái Âm            9. Thiên Hoàng

Dùng vòng nhỏ 9 mà trừ. Thần ở Phận dư là Trực Sự.
Đem rút vào Cung giữa. Thần đứng sau bay ra Cung Kiền.

Y thế (chuyển xuôi). (Mỗi năm 1 cung).
(Dùng thứ tự 8 cửa: 1 Khảm, 2 Khôn) Kiền Đoài Cấn Ly Khảm Khôn Chấn Tốn. Ví như, trừ xong vòng nhỏ còn dư 3.
Thái Âm là Trực Sự.
Đem Thái Âm rút vào cung giữa.
9 Thiên Hoàng ở Kiền. (1) = Thái Nhất ở Đoài. (2) = Nhiếp Đề ở Cấn. (3) = Hiên Viên ở Ly. (4) = Chiêu Dao ở Khảm. (5) = Thiên Phù ở Khôn. (6) = Thanh Long ở Chấn. (7) = Hàm Trì ở Tốn.

Cung rút tới đâu có thể rõ lành dữ vậy.

(Thứ tự lấy từ sau cung năm (5) là Kiền - Đoài - Cấn - Ly - Khảm - Khôn

- Chấn - Tốn).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®